Profesor doktor habilitowany inżynier Eugeniusz Świtoński urodził się 7 sierpnia 1940 roku w Drohiczynie. W 1963 roku ukończył Politechnikę Poznańska i w tym samym roku podjął pracę zawodową na Politechnice Śląskiej, z którą jest związany zawodowo do dnia dzisiejszego. W 1970 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1980 roku doktora habilitowanego. Obie rozprawy, doktorska i habilitacyjna, zostały wyróżnione przez Radę Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz nagrodzone przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Profesor Eugeniusz Świtoński został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Śląskiej w 1991 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1995 roku, a po zaledwie czterech latach został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1991 do 2013 roku kierował Katedrą Mechaniki Stosowanej, a następnie został dyrektorem Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, którym kieruje do chwili obecnej. Był inicjatorem powstania i założycielem Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności na Politechnice Śląskiej, a w latach 2010-2013 był jego Dyrektorem. Profesor Eugeniusz Świtoński to przede wszystkim wybitny pracownik naukowy, działający w kilku obszarach wiedzy. Jest uznanym autorytetem w zagadnieniach mechaniki ośrodków ciągłych, budowy maszyn, głównie ich stateczności i dynamiki. Szereg Jego prac dotyczy mechatroniki i bioinżynierii. Jest także autorem metodyki modelowania i optymalizacji mechatronicznych układów napędowych pojazdów specjalnych jak również koordynatorem badań w tym obszarze. W badaniach tych zastosowano nowatorską teorię modelowania z wykorzystaniem metod numerycznych. Za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz promowanie młodej kadry naukowej otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku oraz został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, takimi jak: nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilkanaście nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz wiele nagród i odznaczeń przyznanych przez uczelnie krajowe i zagraniczne. W 2007 roku Senat Politechniki Rzeszowskiej nadał Profesorowi Eugeniuszowi Świtońskiemu tytuł Doktora Honoris Causa. Tę godność otrzymał również w swojej macierzystej uczelni – Politechnice Śląskiej, w Politechnice Lubelskiej, w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.