LAUDACJA

dr. hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO

Z woli Senatu Politechniki Opolskiej przypadł mi honor pełnienia roli promotora w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej i zaszczyt wygłoszenia laudacji z okazji dostąpienia tej najwyższej godności akademickiej przez prof. dr. hab. inż. Ryszarda Knosalę. Dostąpienie zaszczytu wygłosze-nia laudacji na cześć Profesora Ryszarda Knosali spra-wiło mi niezwykłą satysfakcję, a zarazem wielką radość. Nadanie tej godności jest wyrazem uznania naszego środowiska dla wielkiego wkładu Profesora Ryszarda Knosali w rozwój nauki, w szczególności w zakresie inżynierii produkcji.

Tytuł honorowy – Doktor Honoris Causa, to god-ność niezwykła, honorująca jednostki wybitne, ludzi o ogromnych zasługach w dziedzinie, w której działają, ludzi niepowtarzalnych i oryginalnych, to godność wy-różniająca osoby, które potrafiły dokonywać rzeczy nadzwyczajnych, nie tylko w bardzo ważnej, lecz wą-skiej działalności naukowej, ale także na innych polach aktywności, istotnych dla wspólnego dobra. Do grona tych ludzi pragniemy dzisiaj dołączyć Profesora Ryszar-da Knosalę – pedagoga, wychowawcę, społecznika, parlamentarzystę oraz praktyka z wielu obszarów gospodarki.