LAUDACJA

Promtor, prof. Krzysztof Latawiec

Jest dla mnie wielkim wyróżnieniem pełnić funkcję promotora oraz dostąpić zaszczytu wygłoszenia laudacji. Powinnością laudatora w przewodzie doktoratu honoris causa jest przedstawienie sylwetki kandydata, jego życia i dorobku, a w szczególności rozwinięcie sentencji uchwały senatu uczelni uzasadniającej przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia. Występując w tej roli, znajduję się w złożonej sytuacji – z pozoru łatwej, a jednocześnie trudnej. Łatwej, bo prof. zw. dr hab. inż. Janusz Mroczka, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jest wybitną osobowością świata nauki. Trudnej, bo prezentacja wszystkich osiągnięć i zaszczytów Profesora Janusza Mroczki zatrzymałaby nas tutaj do wieczora. Dlatego niniejsza laudacja odnosi się do pewnego wyboru rozlicznych zasług Pana Profesora, zarówno dla nauki krajowej i światowej, jak też w szczególności dla naszego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.