Politechnika Opolska - strona główna

Klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych


Uwaga: Numery telefoniczne objęte system nagrywania, posiadają stosowną zapowiedź słowną przed zrealizowaniem połączenia

 1. Administratorem systemu nagrywania rozmów telefonicznych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758 przy ul. Prószkowskiej 76.
 2. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.edu.pl.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zachowania bezpieczeństwa klienta i pracownika.
 4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku,                          w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają zniszczeniu.
 5. Dane będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które zostały uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.Information provision for conversation recording


Important note: telephone numbers covered by the recording system are equipped with a suitable announcement before the execution of the call.

 1. The administrator of the recording system concerning telephone calls is Opole University of Technology located in Opole, 45-758 Prószkowska St. 76.
 2. The inspector of data protection at Opole University of Technology is available via email address: iod@po.edu.pl.
 3. Recording of telephone calls is executed in order to maintain safety of a client as wells as of an employee.
 4. The data will be stored not longer than three months from the day of recording the call. In case the recording serves as evidence in court proceedings, or the employer becomes aware of evidence which gives rise to presumptions of the law proceedings existence, the period is elongated till the time of final disposal of the proceedings. After the end of the periods, the recordings shall be destroyed.
 5. The data may be further transmitted to the reliable parties which were authorised under the provisions of law.
 6. The administrator neither divulges the data nor transfers it to the third country/international organization.
 7. Personal data shall not be subject to automated decision-making, including profiling.
 8. The person registered in the conversation recording system is eligible to access the data content, to correct it, restrict its processing, transfer it and file a complaint to a supervising body.