Politechnika Opolska - strona główna

Dokumenty rekrutacyjne


Wykaz wymaganych dokumentów na pierwszy rok studiów w PO:

 1. podpisana własnoręcznym podpisem podanie na studia – wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydata (IRK);
 2. dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokumentem tym jest
  • świadectwo dojrzałości (studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie),
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (studia II-go stopnia) – nie dotyczy absolwentów Politechniki Opolskiej, którzy ukończyli studia I stopnia po 1 czerwca 2020 r.
 3. kolorowa fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 4. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską – jeżeli posiada;
 5. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji);
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK). W przypadku niemożności wykonania badań w przez lekarza medycyny pracy dopuszcza się złożenie przez kandydata oświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK). W takim przypadku zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć w terminie do 30 dni po wznowieniu pracy poradni medycyny pracy;
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w praktycznych zajęciach objętych programem studiów wymagających aktywności fizycznej – dotyczy kierunku turystyka i rekreacja;
 8. zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie;
 9. portfolio oraz oświadczenie o osobistym wykonaniu portfolia – dotyczy kandydatów na kierunek architektura (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK);
 10. CV – dotyczy kandydatów na II stopień kierunku architektura
 11. oświadczenie o doręczeniu pism w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej