Politechnika Opolska - strona główna

Dokumenty rekrutacyjne


Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
 3. obustronną kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu). W przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być poświadczona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza,
 4. kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPEG lub PNG, o wymiarach min. 500x625 lub w większej rozdzielczości o zbliżonych proporcjach; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach: fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK),
 6. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
 7. kserokopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu organizowanego lub objętego patronatem przez Politechnikę Opolską poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
 8. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji).

Wykaz wymaganych dokumentów na studia drugiego stopnia:

 1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z internetowego systemu rejestracji IRK,
 2. obustronną kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu). W przypadku przesłania dokumentów pocztą kserokopia ta powinna być poświadczona przez właściwy urząd uprawniony do wydawania dowodów osobistych lub przez notariusza,
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginał do wglądu),
 4. kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia po 2005 roku), poświadczoną przez Politechnikę Opolską (oryginały do wglądu),
 5. kolorową fotografię, wyłącznie w wersji elektronicznej (podczas dokonywania elektronicznej rejestracji kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii do legitymacji studenckiej, w formacie JPG, w formacie JPEG lub PNG, o wymiarach min. 500x625 lub w większej rozdzielczości o zbliżonych proporcjach; fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne (na specjalnym formularzu umieszczonym w systemie IRK),
 7. portfolio (jeżeli dotyczy),
 8. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Politechniki Opolskiej (dotyczy kandydatów, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji).

W sytuacji, w której kandydat osobiście nie może stawić się po odbiór decyzji o przyjęciu bądź nie przyjęciu i wydeleguje osobę, aby odebrała dokumenty w jego imieniu, pełnomocnik musi posiadać:

 • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo do odbioru dokumentów (druk do pobrania poniżej),
 • własny dowód osobisty, celem sprawdzenia jego nr.,
 • dowód osobisty kandydata, bądź poświadczona kopia dowodu osobistego kandydata.

Podpis kandydata na druku pełnomocnictwa musi być taki sam, jak w dowodzie osobistym. 

Do pobrania: