Politechnika Opolska - strona główna

FAQ - najczęściej zadawane pytania


Gdzie należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników matury do systemu KReM ?

Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole równocześnie z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych.

Aplikuję na studia w Politechnice Opolskiej. Kiedy muszę złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia kandydat samodzielnie wprowadza wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System IRK porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

W celu potwierdzenia poprawności wprowadzonych wyników kandydat umieszcza skan oryginału świadectwa dojrzałości w systemie IRK oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Komplet złożonych dokumentów w systemie IRK jest podstawą kwalifikacji kandydata.

Ze względu na stan epidemii w Polsce w tym roku kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne przed kwalifikacją tj. od 5 lipca do 24 lipca (I TURA) oraz od 13 do 25 września (II TURA).

UWAGA: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Czy w tym roku kandydaci na architekturę będą mieli egzamin dodatkowy z rysunku ? 

Nie. W tym roku jako egzamin będzie ocena portfolio. 

Czy osoba niepełnoletnia może wziąć udział w rekrutacji na studia?

Osoba niepełnoletnia może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia,
- karta informacyjna,
- umowa o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych.

muszą być podpisane przez przedstawiciela ustawowego kandydata (najczęściej są to rodzice). Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w Punkcie Rekrutacyjnym w obecności członka Komisji Rekrutacyjnej.

Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza siedzibą Uczelni, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

Przedstawiciel ustawowy może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na Politechnice Opolskiej, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

UWAGA! Obowiązkowe jest posiadanie przez kandydata dowodu tożsamości, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia. Wniosek o wydanie dowodu tożsamości można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.

Czy mogę aplikować na studia, jeśli już jestem studentem ?

Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje lub który ukończyła w ramach tego samego stopnia studiów.

Jaka jest wysokość tegorocznej opłaty rekrutacyjnej?

W tym roku opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 zł, a na kierunek architektura 150,00 zł.

W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Informacja o wynikach kwalifikacji na studia zostanie umieszczona w systemie IRK na indywidualnym koncie każdego kandydata w terminie wyznaczonym w kalendarzu rekrutacji.

Po złożeniu w Punkcie Rekrutacyjnym kompletu dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci na studia a Komisja Rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę  studentów i publikuje status „przyjęty” na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK

Posiadam tytuł laureata lub finalisty czy jestem przyjmowany poza systemem rekrutacji na wszystkie kierunki?

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu PO.  Laureaci i finaliści, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na PO z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w systemie IRK. W terminach przewidzianych w  kalendarzu rekrutacji są zobowiązani wprowadzić wyniki matury oraz przesłać w formie skanu zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Następnie, przy dokonywaniu wpisu, przedstawiają oryginał zaświadczenia do wglądu. Z uprawnienia można skorzystać wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów maturalnych i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, że laureaci i finaliści otrzymują maksymalną wartość wskaźnika rekrutacji.

Jeśli kandydujesz na kierunek architektura – musisz przystąpić do egzaminu dodatkowego z rysunku i uzyskać wynik pozytywny. 

Czy muszę osobiście składać dokumenty rekrutacyjne ?

Nie. Może to zrobić osoba upoważniona.

Czy muszę stawić się osobiście na Uczelni aby dokonać wpisu na listę studentów ?

Tak.

Czy można dokonać wpisu na listę w innym terminie niż wskazany w terminarzu rekrutacji ?

Nie. Wpisu należy dokonać w terminie przewidzianym na wpisy w danym cyklu rekrutacji. Brak wpisu oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wpis w wyznaczonym terminie oraz potwierdzonych wiarygodnym dokumentem możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie/przywrócenie terminu wpisów.

Jeśli zostałem wpisany na listę studentów czy mogę zrezygnować w podjęcia studiów w Politechnice Opolskiej ?

Tak. W tym celu należy pobrać i podpisać  rezygnację z systemu IRK i przesłać ją na adres rezygnacje@po.edu.pl

Jeśli zostałem wpisany na listę studentów czy mogę jeszcze zmienić kierunek studiów?

Tak. Dokonanie wpisu na kierunek, na który zostało się zakwalifikowanym gwarantuje miejsce na studiach w Politechnice Opolskiej i nie wyklucza możliwości uczestnictwa w rekrutacji na inne kierunki. Po dokonaniu wpisu na dany kierunek studiów, istnieje możliwość złożenia rezygnacji po wpisie, a następnie dokonanie wpisu na nowy kierunek studiów w ramach wolnych miejsc.

W takiej sytuacji należy się skontaktować z Komisją Rekrutacyjną.

Jeśli studiuję w Politechnice Opolskiej lub jestem jej absolwentem to czy muszę składać fotografię ?

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych studenta wszyscy kandydaci muszą zamieścić w systemie IRK elektroniczną wersję fotografii