Politechnika Opolska - strona główna

Szczegóły rekrutacji


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 42/2021

Rektora Politechniki Opolskiej

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów będących obywatelami polskimi na studia w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), oraz § 7 Warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2021/2022 (uchwała nr 442 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 24 czerwca 2020 r. ze zm.), z a r z ą d z a s i ę co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji postępowania rekrutacyjnego związanego z przyjęciem na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 osób posiadających obywatelstwo polskie.

§ 2. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji na pierwszy rok studiów w Politechnice Opolskiej, zwanej dalej również „Uczelnią”, otrzymuje status kandydata po:

 1. założeniu osobistego konta w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (IRK);
 2. wypełnieniu formularza osobowego dostępnego w systemie IRK;
 3. wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych do systemu IRK;
 4. wybraniu kierunku studiów;
 5. uiszczeniu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

– w terminie wyszczególnionym w terminarzu rekrutacji.

§ 3. 1. Obowiązkiem kandydata jest zapoznanie się z zasadami rekrutacji i ich przestrzeganie, bieżące sprawdzanie informacji dostępnych w systemie IRK oraz zapoznawanie się z wysyłanymi komunikatami.

2. Dokumenty rekrutacyjne w imieniu kandydata może składać osoba posiadająca pełnomocnictwo, legitymująca się dokumentem tożsamości wymienionym w tymże pełnomocnictwie. Czynności w imieniu kandydata pełnomocnik musi wykonywać osobiście.

3. Oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2, należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata, zwanej dalej „teczką kandydata”, a po wpisie na listę studentów w teczce akt osobowych studenta.

4. Kandydat ma prawo do przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym, zwanego dalej „pocztą”. Dokumenty powinny być dostarczone do Punktu Rekrutacyjnego zgodnie z terminami przewidzianymi w terminarzu rekrutacji, na adres:

Punkt Rekrutacyjny Politechniki Opolskiej
Zespół Dydaktyczny „Łącznik”
ul. Mikołajczyka 16
45-271 Opole

5. Osoba małoletnia może wziąć udział w rekrutacji pod warunkiem, że wymagane dokumenty zostaną podpisane przez jej przedstawiciela ustawowego. W tym celu przedstawiciel ustawowy małoletniego składa na piśmie stosowne oświadczenie.

6. Osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje pomocy podczas procesu rekrutacji może się zwrócić do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (www.bwozn.po.edu.pl) w Uczelni.

§ 4. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w turach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w systemie IRK oraz:

 1. wprowadzenie przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, przy czym kandydat ponosi negatywne skutki błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych;
 2. wybór kierunku studiów;
 3. zaksięgowanie na wskazanym w systemie IRK koncie Uczelni opłaty za przeprowadzenie rekrutacji; opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji;
 4. przesłanie elektronicznie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do systemu IRK;
 5. kwalifikację kandydatów, której wyniki komisja rekrutacyjna podaje na indywidualnych kontach kandydatów, w systemie IRK;
 6. złożenie przez kandydata kompletu dokumentów rekrutacyjnych;
 7. wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek studiów pierwszego roku dokonywany przez członków komisji rekrutacyjnych w momencie przedłożenia przez kandydatów oryginałów wymaganych dokumentów.

§ 5. 1. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, kandydat po założeniu osobistego konta wprowadza do systemu IRK wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości oraz na ewentualnych aneksach do świadectwa lub na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Wyniki egzaminu maturalnego kandydata pobierane są z Krajowego Rejestru Matur (KReM) pod warunkiem, że przy składaniu deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia. Pobrane wyniki są porównywane z wynikami wprowadzonymi przez kandydata. W przypadku wystąpienia różnic kandydat informowany jest komunikatem o konieczności sprostowania wprowadzonych wyników.

2. W przypadku kandydatów na studia posiadających wykształcenie uzyskane za granicą:

1) w celu przeliczenia ocen na skalę obowiązującą w polskim systemie edukacji kandydat zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem systemu IRK elektroniczne kopie, następujących dokumentów:

 1. zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo – uprawnienie to weryfikowane jest przez Dział Współpracy Międzynarodowej,
 2. suplementu bądź innego oficjalnego dokumentu obejmującego przedmioty zaliczone przez kandydata w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą,
 3. dokumentu przedstawiającego obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzonego przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat;

2) kandydat zobowiązany jest złożyć równocześnie tłumaczenia na język polski dokumentów wymienionych w pkt 1, sporządzone przez:

 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
 2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo,
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne,
 5. urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;

3) jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski zgodnie z pkt 2 napotyka trudne do usunięcia przeszkody, Komisja Rekrutacyjna (KR) może wyrazić zgodę na przedłożenie przez kandydata tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń;

4) przeliczenia ocen na skalę punktową od 0 do 100, proporcjonalnie do skali ocen stosowanej na przedłożonym świadectwie, dokonuje KR przy współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej, która następnie wprowadza wyniki do systemu IRK.

3. Kandydaci na studia, którzy poddają się kwalifikacji na podstawie wyniku olimpiady, zobowiązani są umieścić w systemie IRK elektroniczną kopię zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, uprawniającego do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, zgodnie z uchwałą senatu Uczelni w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, w danej turze rekrutacji, w terminie określonym w terminarzu rekrutacji. Kandydaci ci otrzymują maksymalną wartość wskaźnika rekrutacji - 1000 pkt i mają pierwszeństwo w kwalifikacji na dany kierunek przed innymi kandydatami.

4. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z wprowadzenia błędnych wyników do systemu IRK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kandydat powinien skontaktować się z KR.

5. Po wybraniu przez kandydata kierunku studiów oraz uiszczeniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji kandydat przesyła przez system IRK elektroniczną kopię dokumentów rekrutacyjnych w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodnie z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu dokumentowi, zgodnie z wykazem:

 1. wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów;
 2. świadectwo dojrzałości wraz z ewentualnym zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego celem weryfikacji ocen wprowadzonych do systemu IRK (w przypadku, gdy dyplom matury międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma Programme - nie został jeszcze kandydatowi wydany, kandydat może złożyć zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej);
 3. oświadczenie o doręczaniu korespondencji w drodze elektronicznej;
 4. portfolio wraz z oświadczeniem o własnoręcznym wykonaniu portfolio – na kierunek architektura;
 5. zaświadczenie lekarskie na druku umieszczonym w systemie IRK – na kierunki fizjoterapia lub wychowanie fizyczne;
 6. oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w praktycznych zajęciach wymagających aktywności fizycznej, objętych programem studiów – na kierunek turystyka i rekreacja;
 7. zaświadczenie, w przypadku kandydatów będących laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego;
 8. oświadczenie przedstawiciela ustawowego – w przypadku osób małoletnich;

6. Na podstawie danych wprowadzonych przez kandydata w systemie IRK pełnomocnik rektora ds. rekrutacji kwalifikuje kandydatów na pierwszy rok studiów w terminach przewidzianych w terminarzu rekrutacji dla danej tury rekrutacji.

7. Dla każdego kierunku studiów tworzona jest, według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego, odrębna lista rankingowa zawierająca nazwiska kandydatów – zarówno dla kierunków prowadzonych w języku polskim, jak i angielskim.

8. Wartość wskaźnika rekrutacji kandydata wyliczana jest według zasad podanych

w uchwale nr 442 senatu Uczelni z dnia 24 czerwca 2020 r. ze zm. na podstawie wyników znajdujących się w systemie IRK w chwili kwalifikacji.

9. Na studia zakwalifikowani zostają kandydaci, których pozycja na liście rankingowej mieści się w limicie miejsc określonym w zarządzeniu przez rektora Uczelni. Jeżeli na liście rankingowej znajdą się kandydaci o jednakowej wartości wskaźnika rekrutacji większej lub równej wartości minimalnej, to wszyscy muszą znaleźć się na liście zakwalifikowanych.

10. Kandydat zakwalifikowany na studia może podjąć studia tylko na kierunku studiów, na którym uzyskał status „zakwalifikowany”.

11. Zakwalifikowany kandydat, po otrzymaniu komunikatu w systemie IRK, zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty w terminach podanych w terminarzu rekrutacji przeznaczonych na przyjmowanie podań w danej turze rekrutacji, w której uzyskał status „zakwalifikowany”. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych przed etapem kwalifikacji.

12. Zakwalifikowany kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w ust. 5 w Punkcie Rekrutacyjnym osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub przesłać pocztą, z wyłączeniem portfolio, które jest składane przez kandydatów na kierunek architektura wyłącznie elektronicznie.

13. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy danymi przetwarzanymi w systemie IRK a złożonymi dokumentami, KR dokonuje korekty. Jeżeli po korekcie wyników egzaminu maturalnego wskaźnik rekrutacji ulegnie obniżeniu poniżej ustalonej wartości kwalifikującej dla danego kierunku studiów, status kandydata zostanie zmieniony na „niezakwalifikowany”.

14. Kandydat otrzymuje status „niezakwalifikowany” w przypadku:

 1. nieuruchomienia danego kierunku lub
 2. niespełnienia warunków uchwały nr 442 senatu Uczelni z dnia 24 czerwca 2020 r. ze zm. lub
 3. gdy uzyskana przez niego wartość wskaźnika rekrutacji jest mniejsza niż wartość minimalna ustalona przez pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

15. Kandydat o statusie „niezakwalifikowany” otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia na danym kierunku.

16. Zakwalifikowany kandydat, który złożył podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów, może zostać wpisany na listę studentów pierwszego roku danego kierunku studiów wyłącznie w terminach przeznaczonych na dokonywanie wpisu na listę studentów w danej turze rekrutacji podanym w terminarzu rekrutacyjnym. Po upływie tych terminów wpis na listę studentów będzie niemożliwy.

17. W celu dokonania wpisu na listę studentów pierwszego roku kandydat zobowiązany jest dopełnić następujące czynności:

 1. przedstawić do wglądu ważny dokument tożsamości albo decyzję właściwego wojewody potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wydanym przez inne państwo;
 2. w przypadku kandydatów na studia posiadających wykształcenie uzyskane za granicą należy dodatkowo przedstawić do wglądu oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, celem poświadczenia kopii tych dokumentów;
 3. jeżeli wymagane jest uznanie świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą – należy złożyć decyzję administracyjną kuratora oświaty w sprawie jego uznania za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, zwaną dalej decyzją administracyjną kuratora oświaty, albo zaświadczenie o złożeniu w kuratorium oświaty dokumentów niezbędnych do uznania świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą.

18. W przypadku złożenia w trakcie dokonywania wpisu na listę studentów pierwszego roku zaświadczenia o złożeniu w kuratorium oświaty dokumentów niezbędnych do uznania świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą decyzję administracyjną kuratora oświaty należy złożyć w Centrum Obsługi Studenta, niezwłocznie po jej uzyskaniu, jednak w terminie nie dłuższym niż do końca października 2021 r.

19. W przypadku złożenia w trakcie dokonywania wpisu na listę studentów pierwszego roku zaświadczenia o wynikach matury międzynarodowej, oryginał dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) należy przedstawić do wglądu KR lub w Centrum Obsługi Studenta, niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak w terminie nie dłuższym niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku akademickiego.

20. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

21. KR wpisuje kandydata na listę studentów pierwszego roku i na wniosek kandydata wydaje mu zaświadczenie o wpisie na listę studentów. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja tożsamości kandydata oraz kompletność złożonych przez niego dokumentów.

22. KR wpisuje kandydata na listę studentów pierwszego roku i wydaje kandydatowi decyzję o warunkowym wpisie na listę studentów w przypadku nieprzedłożenia w czasie dokonywania wpisu, następujących dokumentów:

 1. zaświadczenia lekarskiego;
 2. dokumentów wymienionych w ust. 17 pkt 3 i ust. 19,

z zastrzeżeniem, że nieprzedłożenie wymienionych w decyzji dokumentów spowoduje uchylenie decyzji o warunkowym wpisie na listę studentów oraz wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

23. Niezłożenie przez kandydata, który został zakwalifikowany, wymaganych dokumentów w terminach podanych w terminarzu rekrutacji przeznaczonych na dokonywanie wpisu na listę studentów, w której kandydat uzyskał status „zakwalifikowany”, oznacza rezygnację tego kandydata z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów.

§ 6. 1. W rekrutacji na studia drugiego stopnia, kandydat po założeniu osobistego konta wprowadza do systemu IRK ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2. W przypadku, gdy dyplom, o którym mowa w ust. 1, nie został jeszcze kandydatowi wydany, kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz wyniku ukończenia studiów.

3. W przypadku kandydatów na studia posiadających wykształcenie uzyskane za granicą:

1) w celu przeliczenia ocen kandydat zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem systemu IRK elektroniczne kopie, następujących dokumentów:

 1. zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą,
 2. uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca dyplom – uprawnienie to weryfikowane jest przez Dział Współpracy
 3. Międzynarodowej,
 4. suplementu bądź innego oficjalnego dokumentu obejmującego przedmioty, jeżeli nie są wskazane w dyplomie lub innym dokumencie o ukończeniu uczelni za
 5. granicą, zaliczone przez kandydata w ramach odbytych dotychczas studiów, w szczególności: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria oraz projekty wraz z uzyskanymi ocenami,
 6. dokumentu przedstawiającego obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w dyplomie lub innym dokumencie ukończenia uczelni za granicą, potwierdzonego przez uczelnię, którą kandydat ukończył;

2) kandydat zobowiązany jest złożyć równocześnie tłumaczenia na język polski dokumentów wymienionych w pkt 1 sporządzone przez:

 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych,
 2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom,
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne,
 5. urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

4. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z wprowadzenia błędnych wyników do systemu IRK. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kandydat powinien skontaktować się z KR.

5. Po wybraniu przez kandydata kierunku studiów oraz uiszczeniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, kandydat przesyła przez system IRK elektroniczną kopię dokumentów rekrutacyjnych w formacie PDF, zapewniając ich czytelność oraz stosując zasadę, zgodnie z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu dokumentowi, zgodnie z wykazem:

 1. wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów;
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany, kandydat może złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz wyniku ukończenia studiów);
 3. oświadczenie o doręczaniu korespondencji w drodze elektronicznej;
 4. CV i portfolio wraz z oświadczeniem o własnoręcznym wykonaniu portfolio – na kierunek architektura;
 5. zaświadczenie lekarskie na druku umieszczonym w systemie IRK – na kierunki fizjoterapia, wychowanie fizyczne;
 6. oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w praktycznych zajęciach wymagających aktywności fizycznej, objętych programem studiów – na kierunek turystyka i rekreacja.

6. Na podstawie danych wprowadzonych przez kandydata w systemie IRK pełnomocnik rektora ds. rekrutacji kwalifikuje kandydatów na pierwszy rok studiów w terminach przewidzianych w terminarzu rekrutacji dla danej tury rekrutacji.

7. Dla każdego kierunku studiów tworzona jest, według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego, odrębna lista rankingowa zawierająca nazwiska kandydatów – zarówno dla kierunków prowadzonych w języku polskim, jak i angielskim.

8. Wartość wskaźnika rekrutacji kandydata wyliczana jest według zasad podanych

w uchwale nr 442 senatu Uczelni z dnia 24 czerwca 2020 r. ze zm., na podstawie wyników znajdujących się w systemie IRK w chwili kwalifikacji.

9. Na studia zakwalifikowani zostają kandydaci, których pozycja na liście rankingowej mieści się w limicie miejsc określonym w zarządzeniu przez rektora Uczelni. Jeżeli na liście rankingowej znajdą się kandydaci o jednakowej wartości wskaźnika rekrutacji większej lub równej wartości minimalnej, to wszyscy muszą znaleźć się na liście zakwalifikowanych.

10. Kandydat zakwalifikowany na studia może podjąć studia tylko na kierunku studiów, na którym uzyskał status „zakwalifikowany”.

11. Zakwalifikowany kandydat, po otrzymaniu komunikatu w systemie IRK, zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty w terminach podanych w terminarzu rekrutacji przeznaczonych na przyjmowanie podań w danej turze rekrutacji, w której uzyskał status „zakwalifikowany”. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych przed etapem kwalifikacji.

12. Zakwalifikowany kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w ust. 5 w Punkcie Rekrutacyjnym osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub przesłać pocztą, z wyłączeniem portfolio, które jest składane przez kandydatów na kierunek architektura wyłącznie elektronicznie.

13. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy danymi przetwarzanymi w systemie IRK a złożonymi dokumentami, KR dokonuje korekty. Jeżeli po korekcie oceny na dyplomie wskaźnik rekrutacji ulegnie obniżeniu poniżej ustalonej wartości kwalifikującej dla danego kierunku studiów status kandydata zostanie zmieniony na „niezakwalifikowany”.

14. Kandydat otrzymuje status „niezakwalifikowany”, w przypadku:

 1. nieuruchomienie danego kierunku lub
 2. niespełnienia warunków uchwały nr 442 senatu Uczelni z dnia 24 czerwca 2020 r. ze zm. lub
 3. gdy uzyskana przez niego wartość wskaźnika rekrutacji jest mniejsza niż wartość minimalna ustalona przez pełnomocnika rektora ds. rekrutacji.

15. Kandydat o statusie „niezakwalifikowany” otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na pierwszy rok studiów danego kierunku.

16. Zakwalifikowany kandydat, który złożył podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów, może zostać wpisany na listę studentów pierwszego roku danego kierunku studiów wyłącznie w terminach przeznaczonych na dokonywanie wpisu na listę studentów w danej turze rekrutacji podanym w terminarzu rekrutacyjnym. Po upływie tych terminów wpis na listę studentów będzie niemożliwy.

17. W celu dokonania wpisu na listę studentów pierwszego roku kandydat zobowiązany jest dopełnić, następujące czynności:

1) przedstawić do wglądu ważny dokument tożsamości albo decyzję właściwego wojewody potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wydanym przez inne państwo;

2) jeżeli wymagana jest nostryfikacja dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, należy złożyć zaświadczenie stwierdzające równorzędność dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie o złożeniu we właściwej jednostce Uczelni dokumentów niezbędnych do nostryfikacji dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą.

18. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

19. KR wpisuje kandydata na listę studentów pierwszego roku i na życzenie kandydata wydaje kandydatowi zaświadczenie o wpisie na listę studentów. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja tożsamości kandydata oraz kompletność złożonych przez niego dokumentów.

20. KR wpisuje kandydata na listę studentów pierwszego roku i wydaje kandydatowi decyzję o warunkowym wpisie na listę studentów w przypadku nieprzedłożenia w czasie dokonywania wpisu, następujących dokumentów:

 1. zaświadczenia lekarskiego;
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równoważnego z odpowiednim polskim dyplomem; dyplom należy przedstawić do wglądu w Centrum Obsługi Studenta niezwłocznie po jego uzyskaniu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uzyskania,

z zastrzeżeniem, że niedostarczenie wymienionych w decyzji dokumentów spowoduje uchylenie decyzji o warunkowym wpisie na listę studentów oraz wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

21. Niezłożenie przez kandydata, który został zakwalifikowany wymaganych dokumentów w terminach podanych w terminarzu rekrutacji przeznaczonych na dokonywanie wpisu na listę studentów, w której kandydat uzyskał status „zakwalifikowany”, oznacza rezygnację kandydata z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów.

§ 7. 1. W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty za przeprowadzenie rekrutacji), określa rektor Uczelni w zarządzeniu o opłatach za usługi edukacyjne.

2. Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji należy uiścić poprzez system szybkich płatności elektronicznych eCard lub przelewem bankowym na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system IRK, po poprawnym złożeniu deklaracji na dany stopień i formę studiów. W przypadku przelewu bankowego w jego tytule kandydat wpisuje kod podany w systemie IRK dotyczący danej deklaracji.

3. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku szybkich płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego Uczelni, o którym mowa w ust. 2.

4. Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona w przypadku:

 1. nieważnej rejestracji, z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty;
 2. rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto IRK;
 3. nieuruchomienia przez Uczelnię kierunku studiów, na który opłata została wniesiona,

na rachunek bankowy podany we wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona kandydatowi, na jego wniosek, złożony w terminie do 14 dni od daty zakończenia rekrutacji osobiście lub przesłany drogą pocztową - na adres:

Kancelaria Rektora
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
z dopiskiem: Rekrutacja — zwrot opłaty

§ 8. 1. Na kierunkach studiów, na których w trakcie studiów studenci narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat pobiera z systemu IRK skierowanie na badanie lekarskie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651).

2. Złożenie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie nauki na danym kierunku studiów jest jednym z warunków dopuszczenia studenta do zajęć. Informację o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania studiów przygotowują władze wydziału Uczelni prowadzącego dany kierunek studiów.

§ 9. 1. Kandydaci, którzy są zobowiązani do złożenia egzaminu dodatkowego z rysunku składają portfolio z pracami rysunkowymi w terminie określonym w terminarzu rekrutacji, z tym że:

1) portfolio w wersji elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem programu IRK;

2) portfolio powinno zawierać 10 własnoręcznie wykonanych prac z zakresu rysunku odręcznego z zastosowaniem techniki: ołówek, rysunek walorowy, ze światłocieniem, w formacie 50x70 cm:

 1. 5 rysunków z natury, w tym: 3 rysunki martwej natury; 2 rysunki postaci,
 2. 5 rysunków z wyobraźni, w tym: 2 rysunki kompozycji brył geometrycznych; 3 rysunki kompozycji o charakterze architektonicznym;

3) wersja elektroniczna portfolio powinna być przygotowana według, następujących wytycznych:

 1. format plików: jpg, jpeg,
 2. pliki powinny być nazwane według poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg).

2. Kandydaci, którzy są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, składają:

1) CV;

2) portfolio (dokumentacja projektowa zawierająca materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na kierunku architektura), z uwzględnieniem, że:

 1. portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3),
 2. portfolio powinno zawierać dokumentację najważniejszych osiągnięć projektowych kandydata, w tym projekty wyróżnione i nagrodzone w konkursach,
 3. w przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (na przykład w ramach studiów pierwszego stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac,
 4. każdą stronę portfolio należy zapisać w formacie jpeg lub pdf.

§ 10. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia w języku angielskim mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) lub
 2. posiadają dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate Diploma) lub
 3. uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski lub
 4. posiadają dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli językiem wykładowym był język angielski lub
 5. posiadają jeden z certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2 na studia pierwszego stopnia lub na poziomie B2+ na studia drugiego stopnia, w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – załącznik nr 2 lub
 6. posiadają zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym z języka angielskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, lub
 7. posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego lub
 8. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczypospolitej Polskiej, na którym:
  1. uzyskały ocenę co najmniej dobrą z języka angielskiego / matura przeprowadzona według zasad obowiązujących do roku 2005 lub
  2. uzyskały co najmniej 75% punktów z matury podstawowej lub 50 % punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym.

§ 11. 1. Rekrutację na studia prowadzi rektor Uczelni, poprzez pełnomocnika rektora ds. rekrutacji oraz przy udziale Komisji Rekrutacyjnych, Komisji Kwalifikacyjnej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Centrum Informacji Rekrutacyjnej.

2. Obsługę administracyjną pełnomocnika rektora ds. rekrutacji zapewnia Kancelaria Rektora, Dział Kształcenia, Centrum Obsługi Studenta i Dział Współpracy Międzynarodowej.

3. Rektor powołuje Centrum Informacji Rekrutacyjnej, w skład którego wchodzą:

pełnomocnik rektora ds. rekrutacji oraz przedstawiciele administracji Uczelni, wyznaczeni przez prorektora ds. kształcenia i dydaktyki.

§ 12. 1. Do obowiązków pełnomocnika rektora ds. rekrutacji należy:

 1. organizacja procesu rekrutacji na studia;
 2. zbieranie od jednostek Uczelni odpowiedzialnych za kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów niezbędnych informacji dotyczących procesu rekrutacji;
 3. udzielanie kandydatom informacji i odpowiedzi na pytania w zakresie rekrutacji oraz prowadzenie bieżącej korespondencji z kandydatami w sprawach rekrutacji;
 4. organizacja szkoleń w zakresie procesu rekrutacji;
 5. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dodatkowego na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura;
 6. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia na kierunku architektura;
 7. przeprowadzenie etapu kwalifikacji kandydatów na studia w systemie IRK;
 8. rozpatrywanie wniosków o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydatów kwestionujących wynik w całości lub jego części ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki;
 9. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z przebiegu rekrutacji na studia; 10) prowadzenie strony internetowej Uczelni w zakresie rekrutacji.

2. Do obowiązków Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. przyjmowanie od kandydatów wszystkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji;
 2. kontrola poprawności danych kandydatów, przetwarzanych w systemie IRK;
 3. korygowanie danych kandydatów w systemie IRK, na podstawie złożonych dokumentów;
 4. sporządzanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia;
 5. wydawanie zaświadczeń o wpisie kandydata na listę studentów pierwszego roku, a także wydawanie innych dokumentów związanych z rekrutacją kandydata;
 6. wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia;
 7. sporządzanie protokołów z postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata;
 8. sporządzanie protokołów zawierających wynik postępowania kwalifikacyjnego;
 9. sporządzanie list rankingowych kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego R lub D, w kolejności od najwyższej do najniższej wartości;
 10. prowadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
 11. przekazywanie do Centrum Obsługi Studenta dokumentacji kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów;
 12. udział w szkoleniach dotyczących rekrutacji.

3. Do obowiązków Komisji Kwalifikacyjnej należy:

 1. organizacja i przeprowadzenie egzaminu dodatkowego z rysunku dla kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura;
 2. organizacja i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek architektura;
 3. sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji oraz list kandydatów zawierających wyniki egzaminu dodatkowego;
 4. sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji oraz list kandydatów zawierających wyniki rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. przekazanie do Działu Kształcenia dokumentacji z przebiegu egzaminu dodatkowego i rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Do obowiązków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. koordynowanie prac Komisji Rekrutacyjnych i Komisji Kwalifikacyjnej;
 2. opiniowanie kierowanych do rektora Uczelni odwołań od odmowy przyjęcia na studia oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji przez rektora;
 3. wnioskowanie do rektora Uczelni, w szczególności, o:
  1. a) ponowne uruchomienie rejestracji on-line na dany kierunek studiów,
  2. b) przedłużenie terminu rejestracji on-line dla kandydatów na studia;
 4. sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonej w Uczelni rekrutacji zawierającego dane dotyczące jej wyników i propozycje rozwiązań dotyczących postępowania rekrutacyjnego.

5. Do obowiązków Centrum Informacji Rekrutacyjnej należy:

 1. przedstawianie kandydatom na studia aktualnej oferty edukacyjnej;
 2. pomoc kandydatom na studia w dokonywaniu wyboru kierunku studiów;
 3. obsługa telefonów oraz poczty elektronicznej w zakresie rekrutacji;
 4. wydawanie zaświadczeń o wpisie kandydata na listę studentów pierwszego roku;
 5. przyjmowanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia na studia i przekazywanie ich do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 6. inne zadania związane z rekrutacją na studia zlecone przez pełnomocnika rektora ds. rekrutacji, wspomagające Komisje Rekrutacyjne lub Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną albo nieobjęte zakresem zadań tych Komisji.

6. Do obowiązków Działu Kształcenia należy:

 1. informowanie kandydatów o specyfice kształcenia na danym kierunku studiów oraz o warunkach i trybie rekrutacji;
 2. przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji związanej z rekrutacją, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją, obowiązującej w Uczelni;
 3. udział w szkoleniach dotyczących rekrutacji.

7. Do obowiązków Działu Współpracy Międzynarodowej należy:

 1. weryfikacja dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji uzyskanych za granicą;
 2. przekazywanie do KR informacji do dokumentu kwalifikującego do podjęcia studiów pierwszego stopnia, o przeliczaniu punktów;
 3. przekazywanie do KR informacji do dokumentu kwalifikującego do podjęcia studiów drugiego stopnia, o wskazaniu oceny na dyplomie;
 4. udział w szkoleniach dotyczących rekrutacji.

§ 13. 1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zalogowania się do systemu IRK lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci telekomunikacyjnych niezależnymi od Uczelni.

2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu IRK, błędne wypełnienie pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie informacji niezgodnych z właściwymi dokumentami.

3. Uczelnia nie odpowiada za nieterminowe uiszczenie przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

§ 14. Traci moc zarządzenie nr 15/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie Centrum Informacji Rekrutacyjnej.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Marcin Lorenc