Politechnika Opolska - strona główna

Stypendia


W ramach systemu stypendialnego, jakim Politechnika Opolska obejmuje swoich studentów, kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne, może się o niego ubiegać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji: https://cos.po.opole.pl/index.php/stypendia/stypendium-socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o:

  • niepełnosprawności;
  • stopniu niepełnosprawności;
  • całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy,
  • zaliczeniu do grupy inwalidów.

Więcej informacji: https://cos.po.opole.pl/index.php/stypendia/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych

Zapomoga, może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Więcej informacji: https://cos.po.opole.pl/index.php/stypendia/zapomoga

Stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, może otrzymać student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego jeżeli jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, lub,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie

Więcej informacji: https://cos.po.opole.pl/index.php/stypendia/stypendium-rektora

Stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, może otrzymać student na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, jeżeli na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił kryteria określone w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 37 ust. 1-2.

Więcej informacji: https://cos.po.opole.pl/index.php/stypendia/stypendium-rektora

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej zawiera Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej

Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16
45- 271 Opole

Telefon: 77 449 8500 wew. 7

e -mail: stypendia@po.edu.pl