Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską

Gdzie jesteś: Strona główna / Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Absolwenci studiów architektonicznych pracują w pracowniach projektowych, w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej. Ukończenie studiów na tym kierunku daje również możliwości pracy w obszarze grafiki wydawniczej i reklamowej oraz wystawiennictwa.

Absolwenci tego kierunku pracują w przedsiębiorstwach wykonawczych, pracowniach projektowych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i prefabrykowanych elementów budowlanych. Mają również możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
Miejsce prowadzenia większości zajęć:
– Opole, ul. Katowicka 48

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Absolwenci administracji o profilu praktycznym (specjalność obsługa inwestycji w gospodarce) znajdą pracę w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w przedsiębiorstwach. Studia dostarczają praktycznej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i podstaw technologii oraz doświadczenia nabywanego podczas 6-miesięcznych praktyk. Absolwent jest przygotowany do wykonywania różnych zadań o charakterze organizacyjnym, w szczególności na stanowiskach związanych z administrowaniem inwestycjami w regionie. 

Absolwenci ekonomii znajdują zatrudnienie m.in.: w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, instytucjach administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach otoczenia biznesu. Zaproponowana ścieżka kształcenia umożliwia im również pozyskanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od wybranej specjalności student może uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne m.in. do wykonywania zawodu księgowego, specjalisty z zakresu finansów lub menedżera w przedsiębiorstwie. 

Dynamiczne otoczenie gospodarcze wymaga sprawnego i skutecznego zarządzania oraz umiejętnego reagowania na zmiany, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce rynkowej. To właśnie spośród absolwentów kierunku zarządzanie rekrutuje się pracowników na stanowiska kierownicze, menadżerów średniego i wyższego szczebla oraz wyspecjalizowanych doradców i konsultantów.  Naszych Absolwentów cechuje zdolność adaptacji sytuacyjnej  i umiejętność elastycznego doboru swoich kompetencji na potrzeby rozwoju i wzrostu wartości różnorodnych środowisk pracy (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji wsparcia biznesu, własnej działalności gospodarczej). 
Miejsce prowadzenia większości zajęć:
– Opole ul. Luboszycka 7

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w różnych gałęziach przemysłu i działach gospodarki jako projektanci układów i systemów sterowania oraz systemów napędowych bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej a także jako specjaliści eksploatacji: układów i systemów sterowania, systemów napędowych, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych. 

Absolwent kierunku „Elektronika i Systemy Komputerowe” posiada wiedzę i umiejętności w dwóch zasadniczych obszarach: elektroniki oraz systemów komputerowych, w zakresie konstrukcji sprzętowej takich systemów oraz ich oprogramowania.

Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne. Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy: projektowaniu, konstruowaniu, testowaniu, eksploatowaniu urządzeń, sieci instalacji i systemów elektrycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Informatyk nie szuka pracy. To praca szuka informatyka. Absolwent może pracować m.in. jako: administrator systemów sieciowych i bazodanowych, programista, projektant lub tester systemów informatycznych – w tym systemów webowych i aplikacji na urządzenia mobilne. Absolwent informatyki posiada także wiedzę na temat szeroko pojętej sztucznej inteligencji i eksploracji danych. Wielu absolwentów zakłada własne firmy, realizujące ciekawe, nowatorskie projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Na kierunku Computer Engineering kształcenie jest prowadzone w języku angielskim, co dodatkowo rozwija umiejętności komunikacyjne istotne w zawodzie informatyka.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej; w instytucjach państwowych związanym z ochroną zdrowia; na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej oraz w fizjoterapii; w jednostkach, zajmujących się rozwijaniem nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających organizmy żywe; w firmach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu wyrobów medycznych, a także jako przedstawiciele handlowi w sektorze medycznym.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.
Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

Logistyk jest jednym z niewielu zawodów, który znajdzie zatrudnienie niemal w każdej firmie. Dobrze wykształceni logistycy mogą pracować między innymi w zaopatrzeniu, przy planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji, mogą zajmować się gospodarką magazynową lub transportem. Sprawnej logistyki potrzebuje zarówno przedsiębiorstwo produkcyjne, jak i hurtownia, sklep detaliczny, szpital, teatr, urząd, miasto itd. Jeżeli pracodawca rozumie znaczenie logistyki, to widzi potrzebę zatrudnienia logistyków, którzy będą wspierali realizację celów przedsiębiorstwa. Absolwenci kierunku uzyskują kompetencje do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich w zakresie zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi, projektowania systemów oraz procesów logistycznych, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, jak również doboru personelu i jego szkolenia. 

Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych nabiera coraz większego znaczenia. Zakłady pracy stale poszukują specjalistów z zakresu nadzorowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, czy też pracowników posiadających kompetencje do oceny stanu odżywienia organizmu oraz przygotowania potraw zgodnie z wytycznymi danych diet. Absolwenci studiów posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy jako specjaliści w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności w różnych działach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności. Są odpowiednio przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących, się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, Potrafią posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem, właściwie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulacje ekonomiczne. 

Absolwenci kierunku uzyskują kompetencje zarówno w obszarze nauk technicznych, jak i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i jakości. Program studiów pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy inżynierskiej, co w połączeniu z kwalifikacjami menedżerskimi tworzy sylwetkę inżyniera przyszłości, szczególnie atrakcyjną na współczesnym rynku pracy. Przyszli inżynierowie produkcji opuszczający mury Politechniki Opolskiej mają ogromne możliwości rozwoju zawodowego i budowania ścieżek kariery. Dostępne są dla nich takie oferty pracy jak: inżynier produkcji, inżynier procesu, inżynier projektu, projektant procesów i systemów przemysłowych, inżynier ds. materiałowych, specjalista ds. lean, inżynier utrzymania ruchu, inżynier ds. systemów pomiarowych, technolog procesowy, inżynier sprzedaży, inżynier jakości, inżynier systemów wytwarzania, czy też inżynier przygotowania produkcji. Absolwenci uzyskują również wiedzę niezbędną do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także do poszukiwania ciekawej pracy w jednostkach projektowych i doradczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach administracyjnych i samorządowych, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Absolwent kierunku to specjalista od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią czy gospodarki odpadami – kształtujący i umacniający związek ze środowiskiem, pracujący w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukujący najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci pracują w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda. 

Ukończenie tego kierunku daje również możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie jako projektanci-konstruktorzy, technolodzy procesów wytwarzania. Przygotowani są także do objęcia stanowisk kierowniczych zajmujących się pracą zespołów projektowych czy do zarządzania placówkami przemysłowymi oraz badawczo-rozwojowymi.

Mechatronik w swojej pracy zawodowej zajmuje się wysoko zaawansowanymi urządzeniami i systemami opartymi o nowoczesne rozwiązania z różnych dziedzin techniki. To oznacza możliwość pracy w bardzo wielu gałęziach przemysłu: wytwarzającego elementy systemów mechatronicznych jak napędy, czujniki, sterowniki; elektromaszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczego, czy medycynie – wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej oraz mechaniki stosowanej i nanotechnologii.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i renomowanych biurach reklamowych świadczących usługi zarówno dla różnego rodzaju gałęzi przemysłu, jak i w sektorze IT. Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej min. świadcząc usługi freelancer’a w zakresie wzornictwa. Potrafią prowadzić prace i analizy naukowo-badawczych, konieczne do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, montażu, nadzorze, eksploatacji, czy wreszcie badaniu diagnostycznym rozmaitych maszyn i urządzeń, ich elementów, jak też całych systemów wytwórczych. Zatrudnienie znajdą zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i w jednostkach projektowych, technologicznych, a także jednostkach naukowo-badawczych.
Miejsce prowadzenia większości zajęć:
– Opole, ul. Mikołajczyka 5 I kampus PO

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII

To ekstremalnie ciekawy kierunek dla niezwykle aktywnych ludzi. Społeczeństwo coraz wyraźniej dostrzega potrzebę ruchu, sprawności fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu. W ten trend idealnie wpisuje się absolwent kierunku Wychowanie fizyczne – specjalista posiadający wszechstronne przygotowanie nie tylko do pracy w szkole, ale też w szeroko rozumianej rekreacji i sporcie. Realizacja zajęć z różnorodnych form fitnessu, gier zespołowych, sportów zimowych czy wodnych, daje absolwentowi szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy. Wybierz karierę w sporcie a na pewno nie czeka Cię nuda!

Studia I stopnia
Opis kierunku: https://wwfif.po.edu.pl/wychowanie-fizyczne-i-stopnia/

Studia II stopnia
Opis kierunku: https://wwfif.po.edu.pl/wychowanie-fizyczne-ii-stopnia/

Fizjoterapia to zawód medyczny, a absolwenci kierunku Fizjoterapia zajmują znaczące miejsce w ochronie zdrowia. To osoby posiadające wysoce specjalistyczną wiedzę w zakresie przywracania sprawności, leczenia urazów, zwiększania wydolności fizycznej, niwelowania bólu i poprawy jakości życia. Dzięki realizacji szerokiego wachlarza zajęć, fizjoterapeuci znajdują pracę w gabinetach i oddziałach rehabilitacji, ale też w branży Spa i Wellness, szkołach i klubach sportowych. Jeśli cenisz pracę z ludźmi, lubisz pomagać i mierzyć się z wyzwaniami, ta propozycja jest dla Ciebie!

Opis kierunku: https://wwfif.po.edu.pl/fizjoterapia/

Brzmi kusząco i tak też wygląda w praktyce: absolwent raczej nie ugrzęźnie w stosach papierów, ani też nie będzie w swojej pracy ziewał, chyba, że ze zmęczenia, przy ognisku wieńczącym spływ kajakowy gdzieś na Antypodach. Kojarząca się wprost z tym kierunkiem organizacja podróży i opieka nad jej uczestnikami to jednak nie wszystko. To także edukacja zdrowotna i krajoznawcza, animacja czasu wolnego i pomoc w odnowie biologicznej i redukcji stresu. To górskie wycieczki, wyjazdy na narty i żagle, odkrywanie tajników przyrody i kultury, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń a przede wszystkim świetna zabawa. To przygoda, za którą będą Ci płacić.

Miejsce prowadzenia większości zajęć:
– Opole, Prószkowska 76, II kampus PO

Studia I stopnia
Opis kierunku: https://wwfif.po.edu.pl/turystyka-i-rekreacja-i-stopnia/

Studia II stopnia
Opis kierunku: https://wwfif.po.edu.pl/turystyka-i-rekreacja-ii-stopnia/

Sport i bezpieczeństwo to wyjątkowa w skali kraju koncepcja programu studiów skierowanych do osób, które chciałyby zasilić szeregi służb mundurowych, a najlepsi z najlepszych specjalne jednostki policji i wojska.

Opis kierunku: https://wwfif.po.edu.pl/sport-i-bezpieczenstwo/