Gdzie jesteś: Strona główna / Kontakt / Klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych

Uwaga: Numery telefoniczne objęte system nagrywania, posiadają stosowną zapowiedź słowną przed zrealizowaniem połączenia

  1. Administratorem systemu nagrywania rozmów telefonicznych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758 przy ul. Prószkowskiej 76.
  2. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.edu.pl.
  3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zachowania bezpieczeństwa klienta i pracownika.
  4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają zniszczeniu.
  5. Dane będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które zostały uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.