Audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków

studia podyplomowe

Kadra

dr hab. inż. Norbert Szmolke

Kierownik studiów

Zatrudniony w Politechnice Opolskiej na stanowisku profesora uczelni. Podstawowym obszarem jego działalności zawodowej jest oszczędzanie energii i wykorzystywanie jej odnawialnych źródeł w budynkach. Jest audytorem energetycznym z ponad 20-letnim stażem. Był i jest uczestnikiem licznych szkoleń, z zakresu oszczędzania energii w budynkach oraz przedsiębiorstwach, zarówno jako prowadzący jak i słuchacz. Posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków poświadczone wpisem do wykazu, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jest także aktywnym członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Posiada rekomendację ZAE jako audytor w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej.

dr hab. inż. Zbigniew Perkowski

Pracuje od 1999 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Fizyki Materiałów. Od roku 2015 w 3 kolejnych kadencjach przewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej przy O/PAN w Katowicach. Autor i współautor 3 książek i ok. 70 innych publikacji. Jego zainteresowania dydaktyczne i naukowo-techniczne skupiają się na mechanice materiałów budowlanych, fizyce budowli i nieinwazyjnej diagnostyce konstrukcji budowlanych. W roku 2013 nagrodzony medalem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych im. prof. Wacława Żenczykowskiego za swoją pracę habilitacyjną.

dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska

Pracuje od 1993 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej: do sierpnia 2021 roku w Katedrze Fizyki Materiałów, a obecnie w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych. Jest autorka i współautorką 3 monografii i ok. 60 innych publikacji. Jej zainteresowania dydaktyczne i naukowe skupiają się na fizyce budowli i mechanice materiałów budowlanych. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury, a od 2019 roku – funkcję koordynatora dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport w Szkole Doktorskiej PO. W 1999 uzyskała, wspólnie z prof. J. Wyrwałem,  wyróżnienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast za monografię „Problemy zawilgocenia przegród budowlanych”

dr inż. Sławomir Pochwała

Doktor nauk technicznych w Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, gdzie zajmuje się tematyką związaną z mechaniką płynów, metrologią energetyczną, termowizją i zapotrzebowaniem budynków na energię. Ponadto, nieustannie rozwija swoje umiejętności w zakresie gospodarki wodno- ściekowej oraz projektowania i doradztwa w projektowaniu innowacyjnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wykorzystujących odnawialne źródła energii. Prowadzi również badania obiektów z wykorzystaniem zestawu do wykonywania testów szczelności oraz kamer termowizyjnych również zainstalowanych na dronie. Jest promotorem  dziewięćdziesięciu ośmiu prac dyplomowych i recenzentem dwudziestu siedmiu prac dyplomowych. Autorem około dwustu audytów energetycznych dla budynków wielorodzinnych i przedsiębiorstw. Jest rekomendowanym audytorem Polskiego Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz weryfikatorem audytów energetycznych dla Fundacji Rozwoju Śląska wybranym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

dr inż. Andrzej Kucharczyk

Pracuje od 2010 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, gdzie obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta. Autor i współautor ok. 40 publikacji. Jego zainteresowania dydaktyczne i naukowo-techniczne skupiają się głównie na mechanice materiałów, konstrukcjach drewnianych, fizyce budowli i budownictwie energooszczędnym. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych z zakresu fizyki budowli i konstrukcji budowlanych. Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem przemysłowym w tematyce ochrony cieplnej i wilgotnościowej obiektów budowlanych.

dr inż. Mariusz Czabak

Wieloletni pracownik Katedry Fizyki Materiałów. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na różnych poziomach i w szerokim zakresie w tym m.in. Wytrzymałość materiałów, Fizyka budowli, Podstawy termomechaniki itp. Autor i współautor licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym. Zainteresowania naukowe realizowane w zakresie szeroko rozumianych konstrukcji budowlanych w tym również z uwzględnieniem oddziaływań termicznych i wilgotnościowych. Praktykujący projektant z pełnymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Autor kilkuset projektów konstrukcji budowlanych, ekspertyz i opinii m.in. takich obiektów jak budynki przemysłowe, usługowe, mieszkalne wielorodzinne itp. W procesie dydaktycznym skutecznie łączy wiedzę teoretycznej z praktyką budowlaną.

dr inż. Kamil Pawlik

Pracuje od 2009 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, gdzie obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta. Od roku 2019 w 2 kolejnych kadencjach sekretarz Komisji Inżynierii Budowlanej przy O/PAN w Katowicach. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Jego zainteresowania naukowo-techniczne skupiają się na mechanice materiałów budowlanych, fizyce budowli i konstrukcjach drewnianych. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia z Wytrzymałości materiałów, Fizyki budowli i Konstrukcji drewnianych. Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych. Współpracuje z przemysłem realizując ekspertyzy z zakresu badań cieplno-wilgotnościowych budynków.