Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

studia podyplomowe

Kadra

dr hab. inż. Adam Rak

kierownik studiów

W latach 1978-1995; projektant, kierownik pracowni projektowej, Dyrektor/Prezes Biura Projektów Wodnych Melioracji w Opolu. W latach 1996-2004 — Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Uprawnienia budowlane do projektowania z zakresu melioracji wodnych i ujęć wód, do projektowania, kierowania oraz nadzorowania robotami budowlanymi z zakresu inwestycji dotyczących ochrony środowiska oraz do projektowania, kierowania oraz nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych. Absolwent studiów podyplomowych w specjalności: technologia wody i ścieków oraz gospodarki odpadami na Politechnice Wrocławskiej, oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Dyplom Inżyniera Europejskiego – European Federation of National Engineering FEANI. Autor lub współautor projektów instalacji sanitarnych w sektorze zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, stacji uzdatniana wody, budowy i przebudowy sieci wodociągowej, w tym na obszarach górniczych. Od 2004 roku praca zawodowa jest dzielona z pracą naukową na Politechnice Opolskiej. Stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina – Inżynieria i ochrona środowiska uzyskał w 2004 r. Od 07.12.2011 r. doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina – Inżynieria i Ochrona środowiska. W latach 2004 – 2011 adiunkt na Wydziale Mechanicznym (kierunek Inżynieria Środowiska). Od 2011 roku Profesor Nadzwyczajny Politechniki Opolskiej — Kierownik Katedry Budownictwa i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Na dotychczasowy dorobek naukowy i ekspercki, składa się 191 publikacji naukowych i różnych opracowań publikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych. Wśród nich należy wymienić między innymi: książkę wydaną przez PWN, pt. „Budowlane Przedsięwzięcia Inwestycyjne, środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji”, książka pt. „Modelowanie zmian jakości wody w górskim zbiorniku retencyjnym” oraz 4 monografie wieloautorskie. Ekspert i Konsultant międzynarodowych i krajowych firm konsultingowych. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami kontraktowymi w dużych organizacjach gospodarczych, w tym również koordynacji dużych projektów infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodnej, wodno-ściekowej i infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej.

dr hab. inż. Wojciech Anigacz

Geodeta uprawniony, rzeczoznawca Stowarzyszenia Geodetów Polskich, inżynier specjalista. Kierownik oraz wykonawca kilkuset projektów. Wynalazca – jest twórcą kilkudziesięciu patentów, w tym trzech europejskich. Nagradzany m.in. złotymi medalami na wystawach wynalazków. Posiada kilkadziesiąt lat doświadczenia w geodezyjnej obsłudze inwestycji. Posługuje się najnowocześniejszymi technikami pomiarowymi. Wyniki swoich prac prezentował prawie na wszystkich kontynentach. Nauczyciel, którego studenci i dyplomanci są laureatami wielu nagród i wyróżnień na szczeblu krajowym.

dr inż. Daniel Przywara

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej (2006: mgr inż. budownictwa, w specjalności konstrukcje budowlane inżynierskie) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (2010: mgr ekonomii, spec. I stopnia ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, spec. II stopnia ekonomia menedżerska). W latach 2006 – 2010 praca w przedsiębiorstwie budowlanym na stanowiskach inżynier budowy / majster budowy / kierownik robót / kosztorysant budowlany. W latach 2010-2013 pracownik biura projektowego (budownictwo przemysłowe), w którym odbył półroczny staż w zespole kierownictwa projektu budowy młyna cementu nr 4 w Cementowni Górażdże (Heidelberg Cement Group), pełniąc nadzór autorski.Od 2013 roku związany z Katedrą Budownictwa i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa i Architektury, w której prowadzi przedmioty związane z inżynierią przedsięwzięć budowlanych, organizacją produkcji budowlanej, kosztorysowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciami.
Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskał w 2019 roku, obroną rozprawy doktorskiej pt. Analiza czasowo-kosztowa w monitoringu robót harmonogramu budowlanego (dyscyplina naukowa : inżynieria lądowa i transport, spec. technologia i organizacja budowy, promotor: dr hab. inż. Adam Rak), Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu inżynierii przedsięwzięć budowlanych, technik monitorowania opóźnień w realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz metod ich wyceny. Zawodowo zajmuje się kosztorysowaniem robót budowlanych oraz projektowaniem harmonogramów budowlanych. Członek Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (specjalność konstrukcyjno-budowlana).