Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

studia podyplomowe

Opis

Jednostka organizacyjna: Wydział Budownictwa i Architektury

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry


Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kosztorysowania robót budowlanych, planowania, poprzez kursy z programów komputerowych Norma Pro oraz MS Project, przedsięwzięć budowlanych i ich realizacji, budżetowania, rozliczeń finansowych oraz poznanie nowoczesnych narzędzi i technik w warsztacie menedżera.

Studia pozwolą na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne i zagadnienia ekonomiczno-finansowe dotyczące działalności przedsiębiorstw budowlanych oraz zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. 

  • Umiejętności praktyczne

    Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się z nowoczesnymi programami do kosztorysowania i sporządzania harmonogramów realizacji inwestycji jak również sporządzania dokumentacji przetargowej, kalkulacji kosztów, szczególnie w kontraktach realizowanych według procedur FIDIC i Banku Światowego. W toku studiów podyplomowych słuchacze doskonalą warsztat inżynierski dotyczący aktualnej problematyki związanej z organizacją i zarządzaniem przedsięwzięciami.

  • Specjalistyczne przedmioty

    Uczestnicy studiów podyplomowych zrealizują m.in. takie przedmioty jak: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kosztorysowanie robót budowlanych, techniki indywidualnej kalkulacji robót, geodezyjna obsługa inwestycji, harmonogramowanie robót budowlanych i wiele innych.

  • Doświadczeni wykładowcy

    Starannie dobrana tematyka zajęć oraz doświadczeni wykładowcy umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, którą absolwent wykorzysta w samodzielnie wykonanej pracy końcowej jak również w pracy zawodowej.


Do kogo studia są skierowane

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni studiów I-ego i II-ego stopnia kierunków budownictwo, architektura i urbanistyka, ochrona środowiska, elektrotechnika, energetyka.


Kariera

Absolwent studiów podyplomowych Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi otrzyma gruntowną wiedzę z zakresu wyceny, przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Poszerzona wiedza z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o wyrobach budowlanych, procedur FIDIC, pozwoli absolwentowi na jej zastosowanie w praktyce w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień finansowych, prawnych, technologicznych w procesie zarządzania kontraktami budowlanymi. Absolwenci przedmiotowych studiów podyplomowych zyskują także świadomość społeczną dotyczącą rangi i roli osób pełniących funkcje zarządcze (menedżerskie) i toku realizacji przedsięwzięć budowlanych.