Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych

studia podyplomowe

Kadra

dr Brygida Klemens

Kierownik studiów

Dr nauk ekonomicznych. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce rozwoju regionalnego, w szczególności rozwoju obszarów wiejskich; sieciach współpracy, klastrach, kapitale społecznym; pobudzaniu przedsiębiorczości; myśleniu projektowym. Doświadczenie praktyczne zdobywała podczas kilkudziesięciu szkoleń, staży w przedsiębiorstwach (łącznie 5), w tym również zagranicznych (2) oraz jako ekspert w instytucjach publicznych, m.in. : ekspert w komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 w województwie opolskim (2016), opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Chrząstowice (2013), praca w ramach zespołu dokonującego aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego (2012). Była prodziekanem ds. dydaktyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania PO (2016-2020).

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych, obecnie dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
Specjalistka od zarządzania projektami. Nie znosi rutyny oraz nudy. Prowadzi zajęcia w sposób aktywizujący, stosuje podejście tzw. myślenia projektowego „od identyfikacji potrzeby do osiągnięcia celu”. Animator przedsiębiorczości z doświadczeniem w kierowaniu Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Łączy naukę z praktyką. Oprócz dużego zaangażowania w działania w murach uczelni często inicjuje współpracę międzysektorową. Zasiada w panelach ekspertów i pełni funkcje doradcy. Związana z Instytutem Trwałego Rozwoju, w którym pełni funkcję vice prezesa. Współautorka marki MojaSiedziba.pl. Z powołania headhunter, dzięki któremu w zespołach firm w regionie pojawiają się młodzi i zdolni absolwenci opolskich uczelni. Powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego do grona Opolskich Ambasadorek Unii Europejskiej w kategorii Przedsiębiorczość.
Aktywność naukowa skupiona głównie na gospodarce regionalnej i transferze wiedzy. Współautorka ekspertyz, strategii rozwoju, opracowań z tematyki gospodarki regionalnej, transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości.

dr hab. Brygida Solga

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od 2016 r. jest zatrudniona na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz w Instytucie Śląskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie: międzynarodowe stosunki gospodarcze, geografia polityczna i gospodarcza Europy, polityka gospodarcza, społeczne aspekty rozwoju światowej gospodarki. Jest kierownikiem Katedry Polityki Regionalnej i Rynku Pracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Politechnice Opolskiej (WEIZ). W kadencji 2020-2024 jest członkiem Senatu Politechniki Opolskiej oraz Rady Dziekańskiej WEiZ. W latach 2011-2022 była członkiem Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN) i Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (KBM PAN). Od 2019 r. była członkiem Prezydium KBM PAN. Od 2012 r. jest członkiem grupy ekspertów Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, inicjującej i wspierającej badania naukowe popularyzujące wiedzę na temat migracji. Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia Śląskie”. Od 2019 r. jest członkiem Kapituły Konkursu im. Wawrzynków na najlepszą pracę śląskoznawczą.

dr hab. Diana Rokita-Poskart

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Prowadzone przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, gospodarka a środowisko, mikroekonomia w języku angielskim (macroeconomics), strategia rozwoju gminy, analiza sozoekonomiczna, zrównoważony rozwój regionalny, ekonomia i systemy gospodarcze. Opiekun Studenckiego Koła naukowego „Maestros de la economia”, promotor prac licencjackich i magisterskich, promotor prac doktorskich, koordynator dyscypliny ekonomia i finanse w szkole doktorskiej na Politechnice Opolskiej. Udział jako kierownik projektu lub wykonawca w licznych projektach badawczych dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego.

dr hab. inż. Anna Król

Doktor habilitowany nauki techniczne (budownictwo). 23 lata doświadczenia jako nauczyciel akademicki, twórca siatek kształcenia na kierunkach Inżynieria Środowiska, Energetyka i Inżynieria Środowiska, Environmental Engineering. Prowadzi przedmioty m.in. : Podstawy gospodarki odpadami, Technologie zagospodarowania odpadów, Oceny oddziaływania na środowisko, Gospodarka odpadami w energetyce, Hydrologia, Klimatologia i Meteorologia, jak również zajęcia w języku angielskim ze studentami Erasmus oraz na uczelniach europejskich (m.in. Turcja, Hiszpania, Dania, Portugalia, Czechy). Doświadczenie praktyczne zdobyła dzięki:  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizacji projektów B+R oraz prac zleconych przez przedsiębiorstwa, publikacjom naukowym z przedstawicielami przedsiębiorstw, uczestnictwu w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami w strefach ekonomicznych Opola, stażom w przedsiębiorstwach Opolszczyzny oraz jako ekspert w grupach roboczych powołanych przez Marszałka woj. Opolskiego ds. strategii innowacyjności.

dr inż. Łukasz Dymek

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Pracownik naukowo- dydaktyczny, prowadzi zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Negocjacje i mediacje w biznesie, Finansowanie projektów rozwoju regionalnego i lokalnego, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Zarządzanie projektami i innowacjami, Opracowywanie projektów unijnych. Promotor prac dyplomowych w tematyce rozwoju regionalnego i lokalnego, przedsiębiorczości, wdrażania projektów rozwoju, komunikacji i negocjacji. Praktyk z zakresu negocjacji i analizy psychologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa biznesowego i strategicznego dla podmiotów gospodarczych oraz JST, ze szczególnym uwzględnieniem projektów rozwojowych i w zakresie środowiskowych (programowanie strategiczne, gminne programy rewitalizacji, ochrona przyrody, jakość powietrza, gospodarki odpadami itp.). Członek Rad Nadzorczych podmiotów promujących przedsiębiorczość, rozwój naukowy i ochronę środowiska, np. Park Naukowo-Technologicznego w Opolu, Czysty Region Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.

dr Małgorzata Adamska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, 2005 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji.
W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z działalnością marketingową oraz zarządzaniem kapitałem intelektualnym. Interesuje ją „wysiłek intelektualny” związany z właściwym i efektywnym wykorzystaniem wiedzy rynkowej w procesach budowania przewagi konkurencyjnej. Doświadczenie zdobywała w ramach staży realizowanych w przedsiębiorstwach regionu, m.in. w przedsiębiorstwie NAGABA Sp. J. Była pełnomocnikiem rektora ds. Centralnego Portalu Uczelnianego a tym samym osobą odpowiedzialną za opracowanie nowej wizerunkowo odsłony strony internetowej Politechniki Opolskiej i jej Wydziałów. Realizowała grant naukowy pt.„ Zarządzanie kapitałem klientów w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Jest autorką monografii naukowej pt. „Zarządzanie kapitałem intelektualnym w dobie gospodarki cyfrowej”.

dr inż. Piotr Bębenek

Doktorat obronił w 2013 roku w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad wdrażaniem i monitorowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Współautor wielu publikacji naukowych, ale również dokumentów wspierających Samorząd Województwa Opolskiego w działaniu. Absolwent prestiżowych studiów AKADEMII PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA. APP to studium podyplomowe na poziomie MBA, opracowane przez Jacka Santorskiego z zespołem współpracowników grupy Values, realizowane od 2010 r. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W pracy zawodowej zajmuje się problematyką innowacyjności, kreatywności, komunikacji i budowania marki. Planowanie procesów, a później ich wdrażanie zaowocowało wieloma projektami wdrażanymi w przedsiębiorstwach. Od 2001 roku szkoli i doradza innym.

dr Monika Haczkowska

Dr nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność — prawo konstytucyjne). Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Instrumentalny (1994) – mgr sztuki (w zakresie gry na fortepianie). Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i kursach w obszarze mediacji, m.in. : Specjalistyczne szkolenie nt. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zorganizowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich; Specjalistyczne szkolenie „Pełnomocnik w mediacji, jak efektywnie negocjować z udziałem mediatora. Techniki przełamywania impasu”, zorganizowanym przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Oddział we Wrocławiu; Specjalistyczne szkolenie „The EU Charter of Fundamental Rights and the National Judiciary &The EU Charter of Fundamental Rights and judicial cooperation in civil mattcrs” zorganizowanym przez European Institute of Public Administration (Ell)A) w Luksemburgu ; Specjalistyczne szkolenie zakończone egzaminem walidacyjnym i uzyskaniem certyfikatu (uzyskanie klasyfikacji) „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” Certyfikat nr IC-RIGP/CAM/159/2023 (marzec 2023 r.)

dr Sabina Kubiciel-Lodzińska

doktor nauk ekonomicznych, doświadczenie dydaktyczne w zakresie mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia międzynarodowa, marketing personalny. Ekspert i współautorka raportu przygotowanego w projekcie pt. Opracowanie systemów zaradczych ułatwiających integrację jako wynik kompleksowych badań nad wybranymi study case obywateli państw trzecich w województwie opolskim. Uczestniczyła w projekcie międzynarodowym finansowanym ze środków europejskich pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, który obejmował m.in. przedsiębiorców migrantów powrotnych. Jest członkiem grupy eksperckiej powstałej na rzecz realizacji regionalnego planu na rzecz integracji w województwie opolskim. Kierowała projektem badawczym pt. Imigranci zarobkowi w sektorze usług opiekuńczych nad seniorami w Polsce. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim woj. opolskiego, dla którego realizowała następujące projekty badawcze: Przedsiębiorczość imigrantów, jako przewaga konkurencyjna województwa opolskiego (2018), Postawy mieszkańców województwa opolskiego wobec cudzoziemców (2021) oraz Problemy i wyzwania w zakresie integracji imigrantów w województwie opolskim, Perspektywa cudzoziemców (2022).

dr inż. arch. Urszula Romaniuk

Wyksztalcenie: doktor nauk ekonomicznych, specjalność w dyscyplinie finanse. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie finansów i podatków, w tym w szczególności: Prawo podatkowe, Podstawy systemu podatkowego, Podatki w przedsiębiorstwie, Rynek usług finansowych, Analiza rynków kapitałowych i finansowych, Podstawy finansów, Finanse w przedsiębiorstwie, Finanse korporacji, Działalność gospodarcza w praktyce, Podstawy prowadzenia mikroprzedsiębiorstw. Ponadto prowadziła zajęcia z przedmiotów administracyjnych takich jak: Etykieta w administracji, Etykieta w przedsiębiorstwie, Postępowanie administracyjne, Zamówienia publiczne , Prawo gospodarcze. Prowadzi również szkolenia podatkowe dla różnych odbiorców od przedsiębiorców po jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnych społeczności. Jest praktykiem z olbrzymim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas wieloletniej pracy orzecznika podatkowego w jednostkach administracji skarbowej — w tym 10 lat pracy na stanowisku zastępcy naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego. Jest zaprzysiężonym członkiem korpusu służby cywilnej i urzędnikiem mianowanym.

dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk

Nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Doktor nauk ekonomicznych. Część wykształcenia zdobyła w Chinach (m.in. na University of International Business and Economics, Peking University, Fudan University) oraz w Niemczech (Koblenz University of Applied Sciences). Prowadzone przedmioty: Komunikacja w kierowaniu zespołem, Komunikacja z klientem, Skuteczna komunikacja interpersonalna, Rola komunikacji w kierowaniu procesem zmian, Etykieta w administracji, Etykieta biznesu: warsztaty z zachowań kulturowo-obyczajowych, Kultura organizacyjna, Techniki negocjacji w zarządzaniu, Negocjacje w biznesie, Język chiński. W prowadzonych zajęciach zwraca uwagę na praktyczne aspekty i dobre praktyki zaobserwowane podczas staży w przedsiębiorstwach polskich (m.in. Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.) i na uczelniach zagranicznych (m.in. Fujian Normal University, ChRL).

dr Anna Bohdan

W 2009 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie prawa, specjalność prawo administracyjne. W badaniach naukowych specjalizuje się w problematyce ustrojowego prawa administracyjnego zwłaszcza w zakresie tematyki ustroju samorządu terytorialnego. Działalność naukowa dotyczy w szczególności badań teoretycznych i empirycznych związanych z rozwojem e-administracji w jednostkach samorządu terytorialnego.
Członkini Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej mającego na celu doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi. W ramach współpracy z firmą Wolters Kluwer, organizatorka szkoleń dla pracowników administracji publicznej dotyczących nowych doręczeń elektronicznych w samorządzie terytorialnym.

dr inż. Przemysław Misiurski

Doktor nauk ekonomicznych. Posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie Technologia informacyjna, Informatyka w Zarządzaniu, Systemy informatyczne w finansach jak również doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenie kursów z excela, przygotowanie rozwiązań w excelu dla odbiorców zewnętrznych — firm z różnych branż. Prowadzi badania naukowe z dziedziny ekonomiki transportu, a także zastosowania nowych technologii w szeroko rozumianym transporcie zbiorowym. Badania naukowe w wielu przypadkach opierają się na analizie statystycznej danych w różnym horyzoncie czasowym i przestrzennym.

dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska

Doktor nauk ekonomicznych, ukończyła studia podyplomowe z Kształcenia Translatorycznego (język niemiecki).
Prowadziła warsztaty dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z zakresu finansów osobistych w ramach projektu realizowanego wspólnie z NBP, a także w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Brała udział w Projekcie Złote Szkoły NBP (realizacja zajęć z zakresu finansów osobistych dla klas 7 i 8 w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Strojcu, jak również w zajęciach i debacie jako ekspert ekonomii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Prudniku.

dr inż. Justyna Zygmunt

Nauczyciel akademicki. Doktorat z zakresu finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Prowadzi zajęcia m.in. z oceny i planowania projektów inwestycyjnych, wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, analizy ekonomicznej. Jest ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do parków technologicznych w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz w krajowych programach transferu wiedzy między nauką a przemysłem. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przedsiębiorczość i rozwój regionalny. Zajmuje się również problematyką funkcjonowania startupów, a zwłaszcza ich wspierania przez aniołów biznesu. W tym zakresie odbyła kilka staży naukowo-badawczych na University of Glasgow (Szkocja), w ramach których przeprowadziła pogłębione wywiady naukowe z przedsiębiorcami i aniołami biznesu w obszarze wyceny przedsiębiorstw wysokiego ryzyka. Prowadzi zajęcia na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

dr inż. Karolina Tatara

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Opolskiego. Od 2019r.:doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu:
Prawo budowlane i warunki techniczne, Dostęp do informacji publicznej, Prawo budowlane, rozporządzenia związane, warunki techniczne, Studium Wykonalności przedsięwzięcia budowlanego – wybrane zagadnienia, Prawo zamówień publicznych. Program Funkcjonalno-Użytkowy, szacowanie wartości inwestycji w zamówieniach publicznych, Zamówienia publiczne, Podstawy prawa,  Etyka i specyfika zawodu architekta, Etyka i podstawy własności intelektualnej, Wytrzymałość Materiałów 1 i 2, Mechanika budowli II, Teoria sprężystości i plastyczności, Podstawy termomechaniki,  Mechanika betonu, Geometria wykreślna, Psychologia i socjologia,
Podstawy architektury i urbanistyki, ćwiczenia (kierunek: Budownictwo).

dr Monika Szymura

Wykształcenie: stopień naukowy doktora. Od 2000 roku pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: ochrona własności intelektualnej, zarządzanie innowacjami- ujęcia prawne, prawo autorskie i gospodarcze, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo cywilne z elementami umów w administracji, prawo w życiu codziennym. Odbyta aplikacja sędziowska zakończona złożonym w roku 2001 egzaminem sędziowskim. Od 2006 roku posiada uprawnienia radcowskie. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z ochroną własności intelektualnej oraz aspektami prawnymi zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie. Jej aktywność naukowa obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem przepisów prawa gospodarczego w działalności gospodarczej.

dr Filip Tereszkiewicz

Wykształcenie: Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce, Magister administracji, Magister politologii, 2003.
Przedmioty prowadzone na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej: Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo-administracyjne, Prawo administracyjne, Europejskie prawo administracyjne. Przedmioty prowadzone na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego: Podstawy prawne organizacji kultury, Prawoznawstwo, Prawo gospodarcze UE. Przedmioty prowadzone na Uniwersytecie Wschodniego Piemontu (Universitň del Piemonte Orientale) EU Food Law. Doświadczenie praktyczne: Kancelaria Prezydenta RP, umowa zlecenie, 2012—2013, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Nadzoru Właścicielskiego I, staż absolwencki, 2003, Urząd Wojewódzki w Opolu, Biuro Integracji Europejskiej, staż absolwencki, 2002 – 2003.

dr Wojciech Rogala

Doktor nauk o ziemi. Współtwórca metodyki zarządzania projektami 2PM oraz Biura Zarządzania Projektami. Opracowuje i wdraża firmowe systemy zarządzania: projektowego, procesowego, marketingowego, środowiskowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie systemowej i procesowej, projektowaniu procesów biznesowych i doradztwie biznesowym. Moderator i lider zespołów przygotowujących strategie rozwoju i plany strategiczne (w tym plany wdrażania dyrektyw unijnych do polskich przepisów, plany rewitalizacji, plany i programy środowiskowe) dla organów na szczeblu rządowym, wojewódzkim i gminnym, m.in. dla Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędów Marszałkowskich, ponad 100 miast i samorządów w Polsce. Współzałożyciel i prezes Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. spółki m.in. wspierającej przygotowanie i realizowanie inwestycji dla opolskich samorządów. Wcześniej wieloletni dyrektor ds. zarządzania projektami, a następnie wiceprezes w spółce ATMOTERM S.A. Trener biznesu z zakresu efektywnej komunikacji, przywództwa, zarządzania zmianą (przeprowadzone liczne szkolenia menadżerskie dla zarządów spółek).

Radosław Atlas

Wykształcenie wyższe: mgr matematyki stosowanej. Od 1989 roku założyciel, a obecnie Prezes Zarządu firmy Atel Electronics Sp. z o.o. zajmującej się importem i dystrybucją pasywnych oraz aktywnych elementów sieci teleinformatycznych, przyrządów pomiarowych, narzędzi instalacyjnych. Od 29 lat członek Loży Opolskiej Business Centre Club. Członek założyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Członek Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei. Wykładowca na studiach podyplomowych „Biznes Międzynarodowy UE-Chiny” na Politechnice Opolskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych „Biznes chiński — Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Rady Dydaktycznej na kierunku Zarządzanie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Wielokrotnie brał udział w różnego rodzaju wykładach, panelach dyskusyjnych na tematy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich.

Joanna Biskup

Wykształcenie: Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Zaawansowanej Szkoły Trenerów Biznesu Moderator oraz Szkoły Trenerów Narodowego Centrum Kultury. Absolwentka kierunku:  Etnologia i antropologia społeczna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku:  „Edukacja zdalna w erze cyfrowej (Cyfrera)” . Posiada uprawnienia trenerskie licencyjnej metody dydaktycznej LEGOLOGOS oraz certyfikat trenera kreatywności „Odyseja Moderator metody Design Thinking i Action Learning. Od 15 lat realizuje projekty szkoleniowo-doradcze z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich, menadżerskich i osobistych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia kompetencji trenerskich i menadżerskich Realizowała projekty dla m.in takich klientów jak: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Getin Noble Bank SA, Wyższa Szkoła Bankowa, Sieć Aptek „Galen”, Polskie Radio S.A., Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych na stanowisku trener-coach, prowadząc procesy rozwojowe związane z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Magdalen Możdżeń

Wykształcenie: wyższe (Zarządzanie i marketing) oraz studia podyplomowe „Akademia Menedżera”. Od ponad 15 lat zawodowo związana z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, obecnie na stanowisku kierownika ww. działu. Odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami, inwestorami, samorządami i instytucjami okołobiznesowymi w zakresie wspierania rozwoju opolskiej gospodarki i opolskich firm. Prowadzi projekty inwestycyjne w zakresie obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych, współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, samorządowymi i rządowymi w zakresie obsługi inwestorów, np. Specjalne Strefy Ekonomiczne, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, firmy konsultingowe, izby gospodarcze, uczelnie wyższe, konsulaty, ambasady, deweloperzy, dostawcy mediów technicznych, firmy rekrutacyjne, Zagraniczne Biura Handlowe. Ponadto podejmuje działania w zakresie opieki poinwestycyjnej opolskich firm, m.in: organizacja eksportowych spotkań branżowych dot. wybranych rynków (Indie, Wielka Brytania, Niemcy, USA; Chiny), organizacja spotkań Klubu HR opolskich firm czy realizacja Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego.

Piotr Dancewicz

Wyksztalcenie wyższe (mgr historii). Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie firmą w warunkach gospodarki rynkowej” oraz „Mediacje sądowe i pozasądowe”. Bagaż doświadczeń zawodowych obejmuje zarówno pracę na rzecz PARP (doradca PARP ds. MSP w okresie 2002- 2006) jak i współpracę przy tworzeniu dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym tj. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji. Aktualnie z racji pełnionej funkcji: planowanie strategiczne rozwoju subregionu centralnego tj. Aglomeracji Opolskiej w kluczowych obszarach rozwoju oraz zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem strukturami sieciowymi, również w wymiarze międzynarodowym.

Henryk Wróbel

Wyksztalcenie: magister – Ekonomika i Organizacja Produkcji. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu; studia podyplomowe – Rachunkowość i Kontrola Finansowa. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe: pracował jako Kierownik Wydziału Rachunku Wyników Elektrownia Opole S.A., Główny Specjalista ds. Rozwoju Biznesu Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A, Doradca ds. Rozwoju Biznesu FMG FAMUR S.A. Katowice oraz Kierownik Działu Planowania Strategicznego Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Kolejno zajmował stanowiska Skarbnika oraz Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Skarbnika Powiatu Brzeskiego oraz od 03.2021 zajmuje stanowisko Prezesa Fundacji Rozwoju Śląska. Prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotu controlling oraz wykłady z przedmiotu gospodarka komunalna — w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.

Marian Siwon

Wyksztalcenie: wyższe (zarządzanie), liczne studia podyplomowe oraz seminaria z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe: założyciel i prezes spółek (Termobau, Willich), Executive President Regionu Polska w koncernie Bilfinger SE, Radny Gminy Walce I kadencja, Radny I kadencji w powiecie krapkowickim. Doświadczenie dydaktyczne z zakresu szkolenia średniej i wyższej kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie Multiserwis Sp. z o.o. (kierownicy działów, dyrektorzy branż, kierownicy kontraktów, kierownicy robót, brygadziści), wykłady otwarte z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorczości na Politechnice Opolskiej.

Hanna Sterniuk-Mościcka

Wyksztalcenie wyższe (Zarządzanie i marketing – Politechnika Opolska). Ukończone studia podyplomowe: Pedagogika dorosłych.
Prowadzenie zajęć z edukacji statystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Urzędzie Statystycznym w Opolu. Trener wewnętrzny resortu statystyki publicznej w zakresie baz danych statystyki publicznej oraz zagadnień BigData. Pracuje w Urzędzie Statystycznym w Opolu — od ponad dekady w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych. Specjalizuje się w bazach portalu informacyjnego statystyki publicznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Anna Kułynycz

Wykształcenie wyższe. Od trzech lat prowadzi zajęcia dla studentów public relations na Uniwersytecie Opolskim: warsztaty prasowe, treści PR oraz laboratorium PR. Przez 10 lat była dziennikarzem Gazety Wyborczej, publikowała w ogólnopolskim wydaniu gazety, wcześniej odpowiadała za PR Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie a jej relacje były obecne we wszystkich największych portalach informacyjnych. Obecnie odpowiada za kontakt z mediami Politechniki Opolskiej oraz dobry PR Uczelni w social mediach. O Politechnice informują nie tylko media lokalne, ale również ogólnopolskie.