Zarządzanie projektami w organizacjach

studia podyplomowe

Opis

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry (zajęcia w piątki i soboty)


Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz nabycie umiejętności ułatwiających prowadzenie skutecznych działań menedżerskich podczas realizacji projektów. 

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami na poziomie operacyjnym i strategicznym,

wiodące standardy i metodyki zarządcze, 

pakiet umiejętności miękkich (kompetencje behawioralne m. in. w zakresie przywództwa, komunikacji, kreatywności, zorientowania na wyniki, motywacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prowadzenia spotkań, sprawności działania oraz pracy zespołowej), 

pakiet umiejętności twardych (kompetencje techniczne m.in. w zakresie analizy interesariuszy, analizy ryzyka, definiowania wymagań, celów oraz zakresu projektu, organizacji wykonawstwa, harmonogramowania i sterowania jego realizacją, zarządzania budżetem oraz zmianami), 

zajęcia kontekstowe obejmujące m. in. aspekty prawne prowadzenia projektów, innowacyjność, zarządzanie wiedzą oraz praktyczne spojrzenie na realizację projektów w przemyśle lub biznesie. 

Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na zaawansowanym poziomie (Microsoft Project Professional oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2). Niektóre zajęcia praktyczne odbędą się w formie interaktywnych zespołowych gier symulacyjnych.


  • Umiejętności praktyczne

    Studia kończą się warsztatami przygotowującymi do egzaminu wraz z wewnętrznym (próbnym) egzaminem pre-certyfikacyjnym oraz obroną pracy końcowej realizowanej zespołowo w formie projektu pod opieką promotora. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  • Doświadczeni wykładowcy

    Studia są realizowane przez pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, część przedmiotów prowadzona będzie przez specjalistów spoza Wydziału – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz członków IPMA.


Do kogo studia są skierowane

Program kształcenia pozwala kierować ofertę studiów podyplomowych do osób zainteresowanych wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy w charakterze Project Managera. Studia przeznaczone są dla osób, które zamierzają pełnić funkcje kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych realizowanych w różnych organizacjach. Przygotowują do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D afiliowany przez International Project Management Association (IPMA) lub, w zależności od wyboru grupy słuchaczy, PRINCE2 Foundation wydawany przez AXELOS.


Kariera

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje, które uprawniają go do podjęcia pracy na stanowisku: kierownika projektu, kierownika biura projektów, konsultanta ds. zarządzania projektami, menedżera wyższego lub średniego szczebla w różnych organizacjach, m. in.: przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach non profit.

Absolwent w szczególności potrafi:

formułować i rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania projektami, 

sporządzić analizę i plan zaangażowania interesariuszy,

ocenić opłacalność projektu,

zorganizować i efektywnie kierować zespołem projektowym,

 opracować plan realizacji projektu oraz zorganizować jego realizację,

 sterować przebiegiem projektu,

posługiwać się systemami informatycznymi w zaawansowanym stopniu, takimi jak: Microsoft Project Professional oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2 do planowania, monitorowania, kontrolowania i realizacji projektu,

zarządzać jakością i ryzykiem projektu,

dobrać odpowiednią metodykę do zarządzania projektem,

tworzyć oraz zarządzać programem i portfelem projektów.