Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Kadra

dr hab. Mariusz Zieliński

Kierownik studiów – Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierownik studiów podyplomowych, nauczyciel akademicki. Stopień doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce rynku pracy, polityki gospodarczej (fiskalnej i monetarnej), zarządzania zasobami ludzkimi i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zagadnień tych dotyczy większość jego blisko 200 publikacji naukowych, w tym trzech samodzielnych monografii. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) w Warszawie, pełni też funkcję prezesa oddziału PTE w Gliwicach. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych zamawianych przez przedsiębiorstwo Multiserwis „Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi” prowadzonych w latach 2019-2021. Przez blisko 10 lat pełnił także funkcję kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie” prowadzonych w Politechnice Śląskiej.

Stara się wiązać teorię z praktyką, m.in. prowadził szkolenia (z ramienia PTE) dla przedstawicieli przedsiębiorstw, kandydatów na członków rad nadzorczych, przygotowywał ekspertyzy dla zarządu organizacji publicznej w sprawie propozycji zmian systemu wynagradzania przedstawionych przez związki zawodowe, brał udział w negocjacjach płacowych (zarówno po stronie związkowej), jak i zarządu.

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Zarządzanie projektami

Nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską, doktor nauk ekonomicznych, obecnie dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Studia doktoranckie na kierunku Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne ukończone na Politechnice Warszawskiej bardzo mocno wpłynęły na obraną specjalizację i kierunek dalszej pracy zawodowej. Aktywność naukowa skupiona głównie na gospodarce regionalnej i transferze wiedzy. Animator przedsiębiorczości z doświadczeniem w kierowaniu Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Stara się łączyć naukę z praktyką. Oprócz dużego zaangażowania w działania w murach uczelni często inicjuje współpracę międzysektorową. Zasiada w panelach ekspertów i pełni funkcje doradcy. Jest współautorką ekspertyz, strategii rozwoju, opracowań z tematyki gospodarki regionalnej, transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości. Związana z Instytutem Trwałego Rozwoju, w którym pełni funkcję v-ce prezesa. Współautorka marki MojaSiedziba.pl. Z powołania headhunter, dzięki któremu w zespołach firm w regionie pojawiają się młodzi i zdolni absolwenci opolskich uczelni. Powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego do grona Opolskich Ambasadorek Unii Europejskiej w kategorii Przedsiębiorczość.

Specjalistka od zarządzania projektami. Nie znosi rutyny oraz nudy. Prowadzi zajęcia w sposób aktywizujący, stosuje podejście tzw. myślenia projektowego „od identyfikacji potrzeby do osiągnięcia celu”.

dr hab. Marcin Komańda

Zarządzanie wiedzą

Absolwent kierunku zarządzanie i marketing w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i filozofii w Uniwersytecie Śląskim. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Kluczowe zainteresowania naukowe osadzone są w zagadnieniach zarządzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, a także European Academy of Management.  Związany zawodowo przez wiele lat z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Zatrudniony na stanowisku zewnętrznego wykładowcy przy realizacji projektu Modern and Open Studies of Technology (MOST) na Politechnice w Brnie (Republika Czeska). Beneficjent grantu w programie The Association of the Carpathian Region Universities (wyjazd w celach badawczych do Alexander Dubcek University of Trencin, Słowacja). Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń biznesowych i wdrażania rozwiązań systemów zarządczych w organizacjach. Współpracował przy organizacji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej i Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

dr inż. Małgorzata Adamska

Zarządzanie marketingowe

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Opolskiej oraz studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, od początku pracy zawodowej związana z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z działalnością marketingową oraz zarządzania kapitałem intelektualnym. Interesuje ją „wysiłek intelektualny” związany z właściwym i efektywnym wykorzystaniem wiedzy rynkowej w procesach budowania przewagi konkurencyjnej. W ramach grantu naukowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zrealizowała badania naukowe pt. „Zarządzanie kapitałem klientów w małych i średnich przedsiębiorstwach” w ramach zarządzania kapitałem intelektualnym. W roku 2019 ukazała się monografia naukowa jej autorstwa pt. „Zarządzanie kapitałem intelektualnym w dobie gospodarki cyfrowej”. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu marketingu przedsiębiorstwa, opublikowanych w czasopismach m.in: Economics & Management E + M, Marketing i Rynek czy Research Papers Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W pracy dydaktycznej stawia na skuteczną komunikację i budowanie atmosfery pracy sprzyjającej budowaniu świadomości pro-marketingowej i tworzeniu kreatywnych projektów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich członków zespołu.

dr inż. Piotr Bębenek

Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, gdzie od początku zaangażowany jest w prace naukowo- dydaktyczne oraz organizacyjne.  Doktorat obroniony w 2013 roku w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad wdrażaniem i monitorowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Współautor wielu publikacji naukowych, ale również dokumentów wspierających Samorząd Województwa Opolskiego w działaniu.

Absolwent prestiżowych studiów AKADEMII PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA. APP to studium podyplomowe na poziomie MBA, opracowane przez Jacka Santorskiego z zespołem współpracowników grupy Values, realizowane od 2010 r. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W pracy zawodowej zajmuje się problematyką innowacyjności, kreatywności, komunikacji i budowania marki. Planowanie procesów, a później ich wdrażanie zaowocowało wieloma projektami wdrażanymi w przedsiębiorstwach. Od  2001 roku szkoli i doradza innym. Wielogodzinne doświadczenie zdobyte w pracy warsztatowej z ludźmi pozwala na profesjonalne podejście i doradztwo w przedsiębiorstwach. Stawia bardzo mocno na rozwój osobisty, ale też innych osób w swoim otoczeniu, dlatego często uczestniczy w rożnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach tym samym motywując innych do działania.

dr Barbara Wasilewska

Psychologia i teoria osobowości

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Absolwentka kierunku psychologia Uniwersytetu Opolskiego. W 2016 r. uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Zarządzania, stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Od 2016 roku prowadzi w charakterze trenera szkolenia udoskonalające kluczowe kompetencje pracowników dla klientów firmy TQMsoft. Posiada Certyfikat Trenera Kreatywnego Rozwoju upoważniający do prowadzenia warsztatów metodycznych/instruktażowych programu wspierania kreatywnego rozwoju osób od 0 do 100 lat. Należy do grona trenerów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Destination Imagination uprawniającego do przygotowania drużyny studentów do Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności.

W swojej pracy na uczelni zajmuje się tematyką interdyscyplinarną, tj. łączy zagadnienia psychologii twórczości z problemami inżynierskimi. Dodatkowo prowadzi doradztwo w przedsiębiorstwach z zakresu innowacji, np. w ramach projektu „Czas na innowacje Opolszczyzno – kreowanie w przedsiębiorstwach czynników stymulujących innowacje”. Współautorka dwóch monografii serii wydawniczej „Nauka i Praktyka Innowacji”: „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań” oraz „Kreatywność pracowników i twórcze zespoły”.

dr inż. Łukasz Dymek

Zarządzanie strategiczne

Absolwent Politechniki Opolskiej, IUT de Saint- Denis Université Paris 13, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – magister zarządzania i doktor nauk ekonomicznych. Podejmuje w pracy naukowej zagadnienia rozwoju strategicznego i przedsiębiorczości. Współtworzył liczne dokumenty strategiczne i przeprowadzał badania ewaluacyjne planów i programów rozwoju. Brał aktywny udział w pracach strategicznych nad jednym z pierwszych w kraju foresightów regionalnych.  Zainteresowania naukowe wykorzystuje w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmującej doradztwo biznesowe i strategiczne dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów środowiskowych. Ekspert i członek wielu opiniotwórczych gremiów mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw, gmin i regionów. Fundator i twórca Instytutu Trwałego Rozwoju jednostki wspierającej ludzi przedsiębiorczych i podmioty gospodarcze w regionie.

Z zamiłowania zagorzały analityk zachowań i reakcji w procesie komunikacji. Zagadnienia negocjacji i perswazji są według niego nieodzownym elementem funkcjonowania każdego człowieka we współczesnym świecie, dlatego zgłębia i przeprowadza eksperymenty w relacjach na różnych poziomach komunikacji.

dr Anna Bohdan

Prawo cywilne i gospodarcze

W 2000 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie prawa. Od trzynastu lat pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Aktywność naukowa dotyczy badań teoretycznych i empirycznych związanych z rozwojem e-administracji w jednostkach samorządu terytorialnego. Obejmuje także zagadnienia związane z zastosowaniem przepisów prawa gospodarczego w biznesie. Wiedzę teoretyczną łączy z elementami praktyki. W ramach współpracy z podmiotami administracji publicznej, instytucjami otoczenia biznesu i szkołami organizuje dodatkowe formy aktywności mające na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności i kompetencji. Animatorka szkoleń dla pracowników administracji publicznej oraz kursów dokształcających i zajęć warsztatowych dla młodzieży.

dr inż. Przemysław Misiurski

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie

Nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską, doktor nauk ekonomicznych. W 2016 roku obronił doktorat na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent Studiów Podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na kierunku Rachunkowość i Kontrola Finansowa. Ukończył również studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Opolski i Narodowy Bank Polski –  Historia i funkcjonowanie strefy Euro.

Prowadzi badania naukowe z dziedziny ekonomiki transportu, a także zastosowania nowych technologii w szeroko rozumianym transporcie zbiorowym. Działalność naukową i edukacyjną łączy z praktyką zawodową prowadząc biuro rachunkowe oraz pełniąc funkcję prezesa w S.S.P. „Dźwig-Bud”. Od lat współpracuje z sektorem lokalnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Nie wyobraża sobie życia bez gór i sportu, a w wolnych chwilach podejmuje decyzje inwestycyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych.

dr inż. Justyna Zygmunt

Analiza ekonomiczno-finansowa

Nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską. W 2009 r. obroniła doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przedsiębiorczość i rozwój regionalny. Zajmuje się również problematyką funkcjonowania startupów, a zwłaszcza ich wspierania przez aniołów biznesu. W tym zakresie odbyła kilka staży naukowo-badawczych na University of Glasgow (Szkocja), w ramach których przeprowadziła pogłębione wywiady naukowe z przedsiębiorcami i aniołami biznesu w obszarze wyceny przedsiębiorstw wysokiego ryzyka. Prowadzi zajęcia na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Jest ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do parków technologicznych w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz w krajowych programach transferu wiedzy między nauką a przemysłem. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

dr inż. arch. Urszula Romaniuk

System podatkowy w Polsce

Doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością w dyscyplinie finanse. Praktyk z olbrzymim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas wieloletniej pracy orzecznika podatkowego w jednostkach administracji skarbowej (w tym 10 lat pracy na stanowisku zastępcy naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego). W trakcie pracy wykorzystywała wiedzę podatkową,  umiejętności analityczne, umiejętności negocjacji z przedsiębiorcami oraz podejmowała odpowiedzialne decyzje, które miały wpływ na wiele podmiotów i osób. Równolegle prowadziła aktywność naukową na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, skupioną głównie na procesach zachodzących w gospodarce oraz na wpływie regulacji podatkowych na zachowania różnych podmiotów gospodarczych. Znalazło to odzwierciedlenie w artykułach naukowych oraz wystąpieniach na konferencjach naukowych.

dr inż. Aleksandra Zygmunt

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Adiunkt w Katedrze Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Zajmuje się zagadnieniami działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, finansowania przedsiębiorstw oraz determinantami rozwoju regionalnego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z zakresu finansów i controllingu.

dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk

Komunikacja interpersonalna

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Część wykształcenia zdobyła w Chinach (m.in. na University of International Business and Economics, Peking University, Fudan University, Fujian Normal University) oraz w Niemczech (Koblenz University of Applied Sciences). Naukowo zajmuje się tematyką łączącą zagadnienia kultury gospodarczej, w tym komunikacji biznesowej o chińskiej specyfice oraz koncepty harmonii i ucywilizowania, z zagadnieniami zrównoważonego (harmonijnego) rozwoju. Autorka czterech książek, ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych, redaktorka dwóch monografii. Obecnie pracuje nad książką poświęconą tematyce ekonomii kreatywnej – rzemiosła w kulturze ekonomicznej Chin.

W prowadzonych zajęciach zwraca uwagę na praktyczne aspekty i dobre praktyki zaobserwowane podczas staży w przedsiębiorstwach polskich i na uczelniach zagranicznych. W praktyczny i nieszablonowy sposób przekazuje wiedzę wzbogacaną o liczne ciekawostki.

dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Zarządzanie produkcją

Posiada doktorat z zakresu zarządzania produkcją obroniony na Wydziale inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP). Od ponad 15 lat wykłada przedmiot zarządzanie produkcją i usługami w języku polskim i angielskim. Autorka podręczników i monografii, a także wielu artykułów z zakresu zarządzania produkcją. Aplikowała teorię zarządzania produkcją do praktyki realizując projekty mające na celu rozwój systemów produkcyjnych MŚP, a także pełniąc funkcję pełnomocnika Ministra Skarbu Pastwa.

dr Małgorzata Magdziarczyk

Prawo pracy i ubezpieczeń

radca prawny, studia prawnicze magisterskie ukończyła na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tym samym Wydziale odbyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Od ukończenia studiów magisterskich praktykowała specjalizując się w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej i świadczeniu usług doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych.

Jej specjalnościami są prawo cywilne i postępowania cywilnego, prawo pracy, prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo administracyjne i postępowania administracyjnego, prawo Unii Europejskiej oraz prawo konstytucyjne. Jako adiunkt wykłada na Politechnice Opolskiej. Ukończyła szkołę mediacji. Jest wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Opolu oraz na listę mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych prowadzoną przez Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie. Prowadzi postępowania mediacyjne z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Znajduje się na liście radców prawnych występujących w charakterze pełnomocnika przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. To autorka kilkudziesięciu publikacji i monografii. Jako radca prawny prowadzi własną praktykę zawodową – Kancelarię Radcy Prawnego.

dr inż. Katarzyna Widera

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską. Stopień  doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania. W latach 2012 – 2016 z mianowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełniła funkcję dyrektora instytucji naukowo – badawczej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu. Zdobyła tam szerokie doświadczenie m.in.  w zarządzaniu zasobami ludzkimi.  Od 2018 roku jest Ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oceniając wnioski w programach badawczych finansowanych z UE.  Od 2019 roku jest konsultantem w Urzędzie Statystycznym w Opolu, najpierw w Ośrodku Badań Regionalnych, a od 2020 roku w Ośrodku Statystyki Cen.