Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

studia podyplomowe

Opis

Kierownik: dr hab. Mariusz Zieliński

Jednostka organizacyjna: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Forma i poziom kształcenia: niestacjonarne podyplomowe

Język wykładowy: polski

Czas trwania: 2 semestry (zajęcia w soboty i w niedzielę z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość)


Zamierzeniem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie umiejętności społecznych (zdolności do współpracy z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania, zarówno w odniesieniu do poszczególnych osób jak i grup) oraz umiejętności koncepcyjnych (zdolności do koordynacji oraz integrowania wszystkich obszarów działalności organizacji). Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom dostrzegać wzajemne związki między poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, co uczyni ich kompetentnymi do piastowania stanowisk kierowniczych.

Studia podyplomowe umożliwią Ci:

  • skuteczne połączenie wiedzy inżynierskiej z kompetencjami menadżerskimi,
  • pobudzą Twoją kreatywność i pozwolą udoskonalić umiejętności zarządzania pracą zespołową,
  • pozwolą również rozwinąć kompetencje w byciu sprawnym liderem zarządzania.

Aktywny udział w zajęciach pozwoli Ci rozpocząć przygodę z zarządzaniem, gdyż:

  • zrozumiesz funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości,
  • poznasz uwarunkowania instytucjonalne, w tym regulacje prawne, nakładające na przedsiębiorstwo określone obowiązki,
  • zdobędziesz kompetencje „miękkie”, na które pracodawcy zwracają coraz większą uwagę,
  • podejmowana tematyka zainspiruje Cię do dalszego zgłębiania tajników wiedzy w tym obszarze.

Do kogo studia są skierowane

Studia adresowane są do absolwentów kierunków inżynierskich I i II stopnia, zainteresowanych uczestnictwem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowią ofertę dla inżynierów, którzy widzą możliwości awansu w strukturze przedsiębiorstwa i potrzebują dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania pracownikami, marketingiem, finansami i innymi obszarami w przedsiębiorstwie oraz powiązań między nimi.

Kariera

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych komórkach funkcjonalnych. Nabyte umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących podejmowania decyzji, kierowania zespołami pracowników, analizy sytuacji rynkowej i finansowej przedsiębiorstwa.