Gdzie jesteś: Strona główna / Kształcenie / Polityka jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia

Jednym z najistotniejszych celów strategicznych Politechniki Opolskiej jest uatrakcyjnianie
i dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku. Efektem tych działań będzie przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań współczesnego świata oraz zapewnienie im kompetencji, które stanowić będą odpowiedź na oczekiwania rynku pracy. Uczelnia dąży zatem do ciągłego doskonalenia poziomu jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów czego wyrazem jest wdrożenie systemu zapewnienia jakości kształcenia służącego realizacji następujących celów:

 • zapewnianie osiągania zakładanych efektów kształcenia określonych w programach kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów Politechniki Opolskiej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb wynikających z ewolucji otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni,
 • umacnianie specyfiki uczelni poprzez rozwój unikalnych specjalności studiów,
 • zapewnianie spójności kształcenia oraz badań naukowych,
 • udział interesariuszy zewnętrznych oraz otoczenia społeczno-gospodarczego w ocenie
  i doskonaleniu jakości kształcenia,
 • podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Opolskiej w polskim i europejskim obszarze kształcenia,
 • podnoszenie kompetencji społecznych studentów,
 • internacjonalizacja studiów,
 • budowanie w środowisku akademickim Politechniki Opolskiej kultury jakości, znajdującej wyraz w zbiorowej odpowiedzialności za kształcenie oraz propagowanie wzorców zachowań
  i działań projakościowych,
 • popularyzowanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Polityka jakości Uczelni realizowana jest poprzez:

 • zapewnianie wysokiego poziomu jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • doskonalenie programów kształcenia we współudziale interesariuszy zewnętrznych
  i wewnętrznych,
 • dopasowanie i aktualizacja oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku z przeniesieniem środka ciężkości na praktykę,
 • dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego kadry naukowo – dydaktycznej,
 • doskonalenie infrastruktury dydaktycznej,
 • podnoszenie roli działalności dydaktycznej, w tym stymulowanie i nagradzanie wysokiej jakości nauczania,
 • promowanie inicjatyw doskonalących jakość kształcenia,
 • wspieranie procesu kształcenia poprzez badania naukowe,
 • rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów kadry
  i studentów do uczelni zagranicznych,
 • kształtowanie wysokiego poziomu jakości usług administracyjnych w zakresie obsługi studentów,
 • budowanie środowiska akademickiego kształtującego kompetencje społeczne,
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
 • wdrożenie i doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Władze Uczelni dołożą wszelkich starań, aby polityka jakości kształcenia była realizowana na wszystkich poziomach organizacji Uczelni. Deklarują przy tym, że zapewnią zasoby niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów, mając na względzie, że wszyscy pracownicy Politechniki Opolskiej odpowiedzialni są za jej realizację.