Gdzie jesteś: Strona główna / Kształcenie / Wsparcie dla studentów z Ukrainy / Wsparcie dla studentów z Ukrainy – studiujących w Politechnice Opolskiej

Wsparcie dla studentów z Ukrainy – studiujących w Politechnice Opolskiej

W związku z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą chcemy pomóc w kontynuowaniu nauki w Politechnice Opolskiej. W związku z tym przygotowaliśmy konkretne rozwiązania dotyczące organizacji tego przedsięwzięcia:

Wsparcie w kształceniu

Elastyczne podejście do procesu kształcenia, czyli:

  • możliwość uzyskania urlopu dziekańskiego,
  • możliwość realizacji kursów (przedmiotów) w tzw. trybie asynchronicznym z dostępem do materiałów do zajęć umieszczonych na platformie Moodle dla studentów PO przebywających na Ukrainie.
  • usprawiedliwienie nieobecności studenta na podstawie jego oświadczenia, w związku z przebywaniem na terytorium Ukrainy.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z prodziekanem ds. dydaktyki na swoim wydziale.

Wsparcie socjalne

Odroczenie terminu wnoszenia opłat za studia.

W  związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy  Rektor zdecydował o przedłużeniu terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w semestrze letnim 2021/2022 dla studentów obywateli Ukrainy. Na wniosek studenta terminy ulegają przedłużeniu do 30.04.2022 r.

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować, że przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, a przesłankiktóre mogą być przyczyną przejściowego pogorszenia sytuacji życiowej studenta i stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie zapomogi, określono w przepisie 57 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej. Pełne informacje o zapomogach na stronie COS…

Studenci Politechniki Opolskiej, którzy są obywatelami Ukrainy mogą skorzystać z pomocy finansowej w formie zapomogi, zgodnie z przepisami Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Warunki ubiegania się o zapomogę

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie możliwości udzielania zapomóg:

  • studenci, którzy są obywatelami Ukrainy i zostali przyjęci na studia po 1 października 2019 roku, występując o przyznanie zapomogi muszą złożyć wniosek w systemie USOSweb, tj. wypełnić elektroniczny formularz, zarejestrować go w systemie, wydrukować i podpisany dokument dostarczyć do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów. W przypadku braku możliwości wydrukowania i dostarczenia wniosku należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie Biurem Spraw Socjalnych i Stypendiów;
  • studenci, którzy są obywatelami Ukrainy i zostali przyjęci na studia przed 1 października 2019 roku i chcieliby otrzymać tę formę wsparcia, proszeni są o kontakt z Biurem Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Pracownicy Biura  sprawdzą czy możliwe jest przyznanie zapomogi i pomogą w całym procesie.

Stypendium socjalne

Studenci z Ukrainy, studiujący obecnie w Politechnice Opolskiej, mogą skorzystać z pomocy finansowej w formie stypendium socjalnego, zgodnie z przepisami Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej. Z wnioskiem o stypendium socjalne, dostępnym wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu do systemu USOSweb, może wystąpić student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Warunki ubiegania się o stypendium socjalne:

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy materialnej dla cudzoziemców:

  • studenci, którzy są obywatelami Ukrainy, zostali przyjęci na studia po 1 października 2019 r. i nie wnoszą opłat za studia, występując o przyznanie stypendium socjalnego muszą złożyć wniosek w systemie USOSweb, tj. wypełnić elektroniczny formularz, zarejestrować go w systemie, wydrukować i podpisany dokument dostarczyć do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów. W przypadku braku możliwości wydrukowania i dostarczenia wniosku należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie Biurem Spraw Socjalnych i Stypendiów;
  • studenci, którzy są obywatelami Ukrainy i zostali przyjęci na studia przed 1 października 2019 r. i chcieliby otrzymać tę formę wsparcia, proszeni są o kontakt z Biurem Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Pracownicy Biura  sprawdzą czy możliwe jest przyznanie stypendium socjalnego i udzielą informacji o sposobie składania wniosku.

W związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, studenci którzy będą mieli trudności z dokumentowaniem sytuacji dochodowej swojej i swojej rodziny, wynikające z braku dokumentów wydawanych przez ukraińskie instytucje, mogą złożyć inne dostępne dokumenty, w tym oświadczenia studenta.

Wszelkich informacji w sprawie stypendium socjalnego udziela Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”, pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: 77 449 8500 wew. 7
e -mail:
 stypendia@po.edu.pl

Ważne dla studentów którzy złożyli już wnioski o stypendium socjalne na semestr letni 2021/2022

Przypominamy, że student, który złożył już wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w terminie do dnia 10 lutego 2022 r., w przypadku, gdy nastąpiła zmiana sytuacji materialnej jego lub członków jego rodziny, może wystąpić z wnioskiem o ponowne przeliczenie dochodu.

W przypadku, gdy nastąpiła utrata dochodu, będącą podstawą do ponownego przeliczenia dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego, student powinien przesłać na adres Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, wypełniony i podpisany wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, w formie papierowej, według druku określonego w załączniku nr 11.

Wraz z wnioskiem należy przesłać dokumenty określające datę utraty dochodu i miesięczną wysokość utraconego dochodu.  Jeżeli jest taka możliwość, sytuację należy udokumentować. Jeżeli student nie ma możliwości przedłożenia stosownych dokumentów, powinien złożyć oświadczenie, w którym opisze okoliczności uprawniające do ponownego przeliczenia dochodu oraz określi datę utraty dochodu i miesięczną wysokość utraconego dochodu.

Pomoc psychologiczna

W związku z trudną sytuacją na Ukrainie Centrum Wsparcia Psychologicznego oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla studentów z Ukrainy.

Przyjdź do nas porozmawiać, zadzwoń lub napisz!

W celu uzyskania pomocy:

  • pisz na e-mail: wsparcie@po.edu.pl,
  • dzwoń na numer telefonu: (+48) 77 449 82 11,
  • przyjdź: Kampus II, budynek nr 1, pokój nr 13.