Gdzie jesteś: Strona główna / Piastonalia / Regulamin Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2023

Regulamin Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2023

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2023, zwanej dalej Imprezą jest Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu, ul. Prószkowska 76, budynek nr 9, pokój nr 29, 45-758 Opole, tel. 77 449 85 38 zwany dalej Organizatorem.

2. Impreza odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023 r., na błoniach pierwszego kampusu Politechniki Opolskiej, w Opolu, ul. Mikołajczyka 5, zwanym dalej Terenem Imprezy.

3. Impreza rozpocznie się w dniu 25 maja 2023 r., o godz. 18:00 i zakończy się w dniu 27 maja 2023 r., o godz. 01:00, z przerwami, w godzinach: 01:00-18:00.

4. Uczestnicy Imprezy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2023, zwanego dalej Regulaminem oraz regulaminów obiektów Politechniki Opolskiej.  

§ 2. Bezpieczeństwo uczestników Imprezy

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy, poprzez:

1) działanie służb porządkowych i informacyjnych,

2) udostępnienie pomocy medycznej w ramach punktu medycznego,

3) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

2. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych i informacyjnych. W przeciwnym razie muszą opuścić Teren Imprezy.

3. Organizator ma prawo powoływania wybranych przez siebie osób, w szczególności pracowników i zleceniobiorców agencji ochrony osób i mienia, do pełnienia służby porządkowej lub informacyjnej.

4. Członkowie służby porządkowej i informacyjnej są zobowiązani do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora.

5. Członek służby porządkowej jest uprawniony, w szczególności, do:

1) udzielania informacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy,

2) wydawania poleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Imprezy,

3) wykluczenia uczestnika z udziału w Imprezie, w imieniu Organizatora.

6. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podczas Imprezy dokumentu tożsamości umożliwiającego ich identyfikację przez uprawnione do tego służby.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Teren Imprezy lub wykluczenia Uczestnika w przypadku:

1) braku dokumentu tożsamości,

2) braku możliwości zidentyfikowania osoby przez uprawnione do tego służby,

3) spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

4) wnoszenia na Teren Imprezy napojów alkoholowych lub innych środków o podobnym działaniu,

5) znajdowania się pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

6) utrwalania w dowolny sposób i dowolną techniką występów zaproszonych gości, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora,

7) posiadania, rozprowadzania, sprzedawania i spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz substancji toksycznych,

8) posiadania broni palnej, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, fajerwerków, petard, aerozoli, urządzeń emitujących promienie laserowe, urządzeń emitujących dźwięk, urządzeń zakłócających fale elektromagnetyczne różnych częstotliwości, narzędzi ostrych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

9) stwarzania bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pozostałych uczestników Imprezy,

10) nieprzestrzegania norm sanitarnych, określonych przepisami obowiązującego prawa,

11) wprowadzania zwierząt,

12) posiadania flag, transparentów, plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych i promocyjnych nieautoryzowanych przez Organizatora,

13) posiadania plecaków i toreb większych niż kartka formatu A4.

8. Organizator zobowiązany jest do wezwania odpowiednich służb w wypadku stwierdzenia łamania postanowień Regulaminu, stwarzania zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia uczestników Imprezy lub mienia Politechniki Opolskiej.   

9. Podczas Imprezy zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej i zbiórek na Terenie Imprezy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.

§ 3. Rejestrowanie przebiegu Imprezy

1. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być nagrywany, fotografowany, filmowany lub rejestrowany w inny sposób przez Organizatora i osoby, które uzyskały akredytację od Organizatora.

2. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Uczestnicy Imprezy nie mogą rejestrować, wykorzystywać, przesyłać, ani w jakikolwiek inny sposób przetwarzać dźwięku, obrazu lub opisu Imprezy do użytku innego, niż użytek wyłącznie prywatny.

4. Osobami upoważnionymi do czynności określonych w ust. 1-3 są media studenckie i pracownicy Działu Promocji, Komunikacji i Kultury Politechniki Opolskiej.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek sytuacji spornych, nieprzewidzianych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy, w stosunku do innych uczestników Imprezy oraz za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajdowało się na Terenie Imprezy za zgodą Organizatora.

3. Organizator informuje, że:

1) uczestnicy Imprezy oraz inne osoby przebywające na Terenie Imprezy będą przebywać w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

2) podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

4. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestnika Imprezy lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, spowodowany pozostawaniem w strefie oddziaływania głośnych dźwięków lub światła stroboskopowego, używanych zgodnie z przepisami prawa.

5. Podczas trwania Imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi gastronomiczne i inne świadczone na Terenie Imprezy przez przedsiębiorców za zgodą Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników na Terenie Imprezy podczas jej trwania.

7. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Organizatora: www.samorzad.po.opole.pl w siedzibie Organizatora, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz przy wejściu na Teren Imprezy.