Gdzie jesteś: Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności Politechniki Opolskiej

Polityka prywatności

Polityka odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest Politechnika Opolska

Informacje ogólne

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W ramach tych zmian informujemy, że na naszych stronach wykorzystywane są mechanizmy (pliki „cookies”) służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Ich zbieranie umożliwia nam świadczenie wysokiej jakości usług informatycznych dotyczących naszych stron WWW oraz usprawnienie ich działania. Stosujemy je w celu analizowania ruchu na naszych stronach.

Strony Politechniki Opolskiej korzystają z plików „cookies” w celach określonych w poniższej polityce. Warunki przechowywania lub dostępu do „cookie” można określić w stosowanym oprogramowani, np. przeglądarce internetowej.

Korzystanie ze stron Politechniki Opolskiej bez zmiany ustawień oprogramowania (np. przeglądarki internetowej), klikając w przycisk „Zgadzam się” lub zamykając okienko informacyjne dotyczące polityki prywatności na naszych stronach, oznacza zgodę na używanie mechanizmów wykorzystywanych na naszych stronach służących do zbierania danych oraz na zawarte poniżej postanowienia.

Administrator danych osobowych

Pliki „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, adres IP oraz unikalny numer.

Stosowane przez nas pliki „cookies” służą przede wszystkim do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Politechniki Opolskiej, tworzenia statystyk ich odwiedzin oraz do utrzymania sesji użytkownika po jego zalogowaniu się do określonych stron (brak konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła w określonym czasie trwania sesji).

Na naszych stronach stosowane są „cookies” sesyjne, czyli pliki tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (np. przeglądarki internetowej).

Stosowane przez nas również zewnętrzne pliki „cookie” umożliwiają współpracę naszych stron z serwisami zewnętrznymi. Wśród nich są „cookie” badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi (statystyki na temat korzystania z naszej strony – Google Analytics) oraz pliki związane z usługami pochodzącymi z serwisów społecznościowych lub multimedialnych (m.in. Facebook, Twitter, Google+, YouTube).

Blokowanie plików "cookies"

Przeglądarki internetowe, czyli standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza używanie plików „cookies”. Jednak ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania, np. przeglądarki internetowej.

Uwaga: Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na funkcjonalność stron Politechniki Opolskiej.

Przekazywanie danych

Zbierane dane wykorzystujemy do celów własnych, ale mogą one być przekazywane innym podmiotom w celu optymalizacji korzystania z naszych stron internetowych, tworzenia statystyk ich odwiedzin (Google Analytics) lub wykorzystania wtyczek i innych narzędzi pochodzących z serwisów społecznościowych lub multimedialnych (m.in. Facebook, Twitter, Google+, YouTube).

Dostęp do danych oraz uprawnienia

Każdy użytkownik naszych stron ma prawo zażądać dostępu do jego danych w celu ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia danych oraz zażądać usunięcia jego danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – PUODO.

Wyrażenie zgody

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i polega na kliknięciu w przycisk „Zgadzam się” lub zamykając okienko informacyjne dotyczące polityki prywatności na naszych stronach. W każdym momencie możesz ją wycofać poprzez skasowanie plików „cookies” oraz dokonanie zmian ustawień oprogramowania, np. przeglądarki internetowej.

Privacy policy

The policy refers to the Internet sites owned by Opole University of Technology

General information

Since May 25th 2018, Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council No 2016/679 of April 27th 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data as well as on repealing of Directive 95/46/WE (RODO) has been applied.

According to these changes, we inform that our websites use mechanisms (“cookies” files) aiming to collect and process personal data. Their collection enables us to provide high quality of IT services involving our WWW sites as well as to optimise their functioning. We apply them for the sake of analysing the traffic in our sites.

OUTech sites use “cookies” files for the purposes set out in the following policies. The conditions of storage and gaining access to the “cookie” may be specified in the applied software, e.g. Internet browser.

When using Internet pages of OUTech without changing the software settings (e.g. Internet search engine) and by clicking “I agree” button or closing the information window concerning the privacy policy on our sites, consent to apply the mechanisms aiming to collect data including the following provisions is stated.

Personal data administrator

„Cookies” files

Cookies files constitute IT data, in particular text files, which is stored in the terminal equipment of a service user and they are designed to operate Internet pages of a service. “Cookies” files usually contain the Internet page name of their origin, time of storage on a terminal equipment, IP address and a unique number.

The applied “cookies” files particularly aim at optimisation of the OUTech Internet pages use, generation of statistics concerning the traffic and at maintaining users sessions after logging into specific pages (it is unnecessary to repeat login and password during a specified time of a session).

Our pages operate with session cookies, i.e. temporary files which are stored in a terminal equipment of a visitor till the logout time , leaving the page or deactivating a software (e.g. Internet browser).

Also, our pages operate with external “cookie” files which enable to cooperate with external services. They are performance cookie files which provide analytic services with information on the popularity of the service (statistics involving the use of our website – Google Analytics) and the files connected with social media or multimedia services (e.g. Facebook, Twitter, Google+, YouTube).

Blocking "cookies"

Internet browsers, i.e. standard software suitable for viewing Internet sites provides using cookies by default. However, such settings may be changed to disable the automatic operations of cookies files in a browser or to inform about each attempt of sending them onto the user’s device. Detailed information on the options and methods of managing cookies files are available in the software settings, e.g. Internet browser.

Important note: restricting the use of cookies may affect the functionality of OUTech web pages.

Data transfer

The collected data is used for own goals but it may also be transferred to other subjects in order to optimise the use of our web pages, to generate statistics of traffic (Google Analytics) or to exploit plug-ins or other tools originating in social or multimedia services (e.g. Facebook, Twitter, Google+, YouTube).

Data access and liabilities

Every user of our web pages is liable to demand access to their data for the sake of correcting, completing or transferring the data and requesting deletion or restriction of their data processing.

Any user is also entitled to object to their personal data processing as well as to file a complaint to a supervising body dealing with personal data protection (PUODO).

Stating consent

The consent is voluntary and it consists of clicking „I agree” button or closing an information window concerning the privacy policy on our Web pages. It is possible to withdraw your consent by deleting cookies files and changing the settings of your software, e.g. Internet browser.