Stypendium rektora na lepszych warunkach

Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego i stypendium rektora w maksymalnych stawkach, otrzymają wyższe wsparcie – bez obniżania stypendium rektora.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że finanse dla wielu młodych ludzi są kluczowe przy podejmowaniu decyzji o studiowaniu. Stąd na naszej uczelni cyklicznie podnosimy stawki stypendiów, które cały czas są w czołówce krajowych – podkreśla dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.

Studenci politechniki mogą liczyć na kilka form finansowego wsparcia. To: stypendium: rektora, socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomoga.
Wysokość maksymalnej miesięcznej sumy stypendium socjalnego oraz stypendium rektora, jakie otrzymuje student, reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kwota ta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora i w trwającym roku akademickim 2023/2024, na podstawie zarządzenia rektora Politechniki Opolskiej, ustalona była w maksymalnej możliwej kwocie 2739,80 zł. Zgodnie z przepisami, w sytuacji gdy łączna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora przekraczała kwotę ogłoszoną przez rektora na dany rok akademicki, obniżeniu ulegała wysokość stypendium rektora – tłumaczy Magdalena Zagwojska, kierownik Sekcji Świadczeń i Spraw Studenckich Działu Kształcenia Politechniki Opolskiej. Jak dodaje, po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora, rektor Politechniki Opolskiej wydał zarządzenie  zmieniające w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego, zgodnie z którym od semestru letniego łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty 3560,60 zł.

To oznacza, że w studenci w semestrze letnim 2023/2024 uprawnieni do stypendium socjalnego i stypendium rektora w maksymalnych stawkach będą je pobierać bez konieczności obniżania stypendium rektora – podkreśla Magdalena Zagwojska.
Warto podkreślić, że uczelnia utrzymuje także wysokie stawki stypendium socjalnego i maksymalnej stawki zapomogi. Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów podjęła taką decyzję po przeanalizowaniu danych dotyczących wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych złożonych przez studentów w semestrze letnim 2023/2024 i po dokonaniu symulacji finansowej uwzględniającej wysokość środków funduszu stypendialnego.
Stawki zostały utrzymane na  poziomie ustalonym w semestrze zimowym i wynoszą:

  • podstawa naliczania stypendium socjalnego: 2800 zł;
  • kwota stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania a miesięcznym dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta i wynosi w granicach: 1750 – 1900 zł;
  •  w szczególnie uzasadnionych przypadkach (o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej), student może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o kwotę 450 zł miesięcznie;
  • maksymalna kwota jednej zapomogi: 4000 zł.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Ważny punkt na etapie rekrutacji na studia

W jednym miejscu można nie tylko złożyć dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym na studia, ale także poznać np. szczegóły zakwaterowania w akademiku czy możliwości finansowanego wsparcia studentów: Punkt Rekrutacyjny naszej uczelni działa do 25 lipca.

Czytaj więcej »

Ponad 3000 osób chce studiować na naszej uczelni

W pierwszej turze rekrutacji na studia na Politechnice Opolskiej zgłosiło się ponad 3000 osób. Dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się zarówno flagowe kierunki jak i nowości w ofercie studiów naszej uczelni. Wzrasta także zainteresowanie studiami niestacjonarnymi.

Czytaj więcej »